Navigácia

 • Ponuka pre žiakov 4.ročníka základnej školy pre budúci školský rok - matematická a športová trieda v 5.ročníku

  V školskom roku 2016 / 2017 zriaďuje naša škola v zmysle § 103 a § 104  Zákona č. 245/20008 Z.z.  v 5.ročníku 2. stupňa ZŠ
  triedu na rozvíjanie špecifického intelektového nadania s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov
  (matematiky, fyziky, chémie, informatiky). 
  Do triedy pre žiakov so špecifickým intelektovým nadaním s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov sú žiaci zaraďovaní na základe písomných prijímacích skúšok z matematiky a psychologického diagnostikovania. Počet žiakov sa určí v zmysle platnej školskej legislatívy. Do triedy prijímame aj žiakov z iných škôl okresu Brezno. Termín podania prihlášky do triedy s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov pre školský rok 2016/2017 je piatok, 20.5.2016. Prihlášku si môžete stiahnuť tu: prihlaska_do_M_triedy.pdf.
  Termín skúšky bude oznámený písomne každému žiakovi a zároveň mu  bude pridelený kód, pod ktorým bude počas prijímacích skúšok pracovať. Vedomosti z matematiky si žiaci môžu precvičiť v cvičnom teste: skusobny_test.pdf
  Podmienky prijatia žiaka do tejto triedy sú rozpracované v dokumente: „Podmienky pre prijímacie konanie žiakov ZŠ na zaradenie do triedy pre žiakov so špecifickým intelektovým nadaním s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov“ - podmienky_MT(1).pdf.
  Žiaci budú mať k dispozícii interaktívne vybavenie triedy – interaktívna tabuľa s dataprojektorom a notebookom, wifi-pripojenie, notebook alebo  tablet pre každého žiaka a prednostné umožnenie využívania všetkých odborných učební a dostupných učebných pomôcok.

  V 5. ročníku v budúcom školskom roku otvárame aj športovú triedu so zameraním na futbal a gymnastiku. Talentové skúšky a  psychologického diagnostikovania do športovej triedy je 9.5.2016 o 13.30 hod. Záujemcovia prineste si športový úbor a písacie potreby. Tešíme sa na Vás!

  Otvárame aj triedu so zameraním na rozvoj technických a praktických životných zručností s podporou prípravy na duálne vzdelávanie.V triede bude posilnené vyučovanie matematiky, zaradený predmet práce s robotickým legom a pod. 

  Celá ponuka školského vzdelávacieho programu pre 5. ročník v našej základnej škole:

  1

 • Projektový deň - Deň Zeme

  22.4. -Naša Zem má dnes sviatok.Tak sme priložili ruky k dielu, aby sme jej pomohli. Ak sa posnažíme všetci, určite nám to vráti na zdravej a čistej  prírode :). Pozrite sa na tvorivosť našich žiakov vo fotoalbume.

  Do galérie Projektový deň - Deň Zeme boli pridané fotografie.

   

 • 17. 4. 2016

  Do galérie Zápis do 1.ročníka boli pridané fotografie.

 • 14. 4. 2016

  Do galérie Deň vody v 2.C boli pridané fotografie.

 • Štvrtáci u prvákov

  My, žiaci zo 4.B triedy sme navštívili našich malých kamarátov z 1.B. Zahrali sme im divadielko a zaspievali veselé pesničky. Prvákom sa to veľmi páčilo. Niektorí nám prečítali úryvky zo svojich knižiek. Písmenká už poznajú skoro všetky a čítajú veľmi pekne. Zaujímalo nás, ako čítajú bratia našich spolužiačok. Potom sme im previedli, ako čítajú štvrtáci. Spoločnú hodinu sme ukončili známou pesničkou.

  Do galérie Štvrtáci u prvákov boli pridané fotografie.

 • Akčný deň "Tajný život vody"

  22. marec 2016 bol Dňom vody. Pri tejto príležitosti Viola Barabášová a Natália Parašínová žiačky 7.B triedy  spolu s pani učiteľkou Mgr. A. Majerníkovou pripravili pre žiakov 2.B triedy Žabiatka Akčný deň. Žabiatka boli zvedavé, šikovné a akčné, už len skočiť do vody. Viola a Natália spolu s nimi prešli príbehom vody, ktorý je skrytý za výrobou riflí. Stali sa degustátormi vo Vodnom bare, kde zistili, že voda z vodovodu chutí najlepšie. Pozreli si film o živote pestovateľov bavlny. Vytvorili si vlastný Kolobeh vody a zahrali sa spolu rôzne hry. Bol to nádherný deň plný zážitkov a nových skúseností nielen pre Žabiatka, ale určite aj pre Violu a Natáliu. 

  Do galérie Tajný žívot vody boli pridané fotografie.

             

 • Rovesnícke vzdelávanie

  Naša škola sa zapojila do projektu „Tajný život vody“, ktorý realizuje nezisková mimovládna organizácia ŽIVICA. Viola Barabášová a Natália Parašínová, žiačky 7.B triedy, sa spolu s pani učiteľkou Mgr. D. Jakušovou zúčastnili školenia v Banskej Bystrici a vo Zvolene. Získané skúsenosti zo školenia využili a spolu s pani učiteľkou  Mgr. A. Majerníkovou pripravili pre žiakov 7. ročníka Rovesnícke vzdelávanie. Jeho témou bola Virtuálna voda. Vzdelávanie uskutočnili 14.3.2016 v 7.C triede, 15.3.2016 v 7.A triede  a 18.3.2016 v 7.B triede. Celkovo sa vzdelávania zúčastnilo 50 žiakov.

  Do galérie Rovesnícke vzdelávanie boli pridané fotografie.

                            

 • Slávnostný zápis do 1. ročníka

  Slávnostný zápis žiakov do 1.ročníka bude v nedeľu 17.4.2016 o 14.00 hod. v jedálni našej školy. Viac o našej ponuke vzdelávania pre Vaše deti sa dozviete tu:  zapis_raposa.docx

  Školský vzdelávací program v našej základnej škole je orientovaný predovšetkým na posilnenie vyučovania matematiky, prírodovedných predmetov a zlepšenie jazykovej a čitateľskej gramotnosti.

  Ďalej poskytujeme: 

  • Letnú školu predškoláka – jedinečný projekt zameraný na budúcich prvákov našej školy,
  • zavedenie Hejného metódy do vyučovania matematiky na 1.stupni, aby dieťa objavovalo matematiku samo a s radosťou,
  • na 1. stupni kurzy pohybovej prípravy (korčuliarsky, plavecký, lyžiarsky),
  • na 2. stupni triedy so zameraním na šport: gymnastika a futbal,
  •  zaujímavé vyučovacie hodiny v novej knižnici, v troch počítačových učebniach, v modernej multimediálnej učebni, v jazykovom laboratóriu,  fyzikálno-chemickom laboratóriu a v novovybudovanej biologickej učebni pod vedením erudovaných pedagógov,
  • práca s notebookmi  na rôznych vyučovacích hodinách  v triedach 1. a  2. stupňa,
  • vyučovanie anglického jazyka CLILL metódou od 1. ročníka,
  • moderné vyučovanie prostredníctvom modernej didaktickej interaktívnej techniky,
  • činnosť v krúžkoch podľa výberu (35 rôznych záujmových útvarov),
  • možnosť zaradenia do futbalovej a do gymnastickej prípravky  GK Brezno,
  • stravovanie v školskej jedálni,
  • zaradenie do školského klubu s možnosťou prípravy na vyučovanie a rozvojom záujmovej   činnosti v čase pred a po vyučovaní podľa potreby rodičov.

   

  TEŠÍME SA NA VÁS!

   

 • Apríl - mesiac lesov

  Lesníci v škole (fotky)

  Pri príležitosti mesiaca lesov a svetového dňa Zeme prišli našim žiakom spestriť vyučovanie lesníci z Odštepného závodu Beňuš. Na školskom dvore sa so žiakmi 2.stupňa rozprávali o ochrane Zeme a lesa.

  Žiaci sa dozvedeli zaujímavosti, kde rastú najväčšie stromy, akú výšku a šírku dosahujú a kde je do stromu vyrezaný tunel. Zo svojich tiel poskladali strom s jeho časťami - jadro, lyko, beľ a koruna a korene. Naučili sa, ako lykožrút poškodzuje strom, ktorú časť napáda a dokonca aj to, ako sa strom proti nemu bráni. Dozvedeli sa, že stromu môže škodiť aj iný hmyz, napríklad taký fúzač... Žiaci sa tiež zahrali na život v lese a na vlastnej koži si vyskúšali, aké to majú zvieratá v lese náročné, ak sa chcú uchrániť pred predátorom.

  Ako to všetko vyzeralo, si môžete pozrieť v našej galérii.  

  Ďakujeme lesníkom Matejom za tvorivé edukačné aktivity!

   

 • 29. 3. 2016

  Do galérie Život Žabiek v 2. B boli pridané fotografie.

 • Deň učiteľov

 • Deň otvorených dverí pre rodičov predškolákov

  7. 3. 2016

  Dod_2016.pdf

 • 16. 3. 2016

  Do galérie Veľká noc príde! 3.B boli pridané fotografie.

 • Ako sa učíme v 4. ročníku

  Prírodovedné čítanie, predmet zameraný na čitateľskú gramotnosť s prírodovedným obsahom, môžeme vyučovať netradične. Webzadanie je zamerané na samostanú prácu žiakov, kde žiaci dostávajú pokyny ako pracovať cez počítač- internet. Dnes sme pracovali s témou: Kamzík vrchovský tatranský. Na základe počutého textu a videa vypracovali úlohy. Zvládli to na výbornú!

  Mgr. J. Spáčová a žiaci 4.B

 • 16. 3. 2016

  Do galérie Ako sa učíme v 4. ročníku boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Karola Rapoša
  Pionierska 4
  977 01 Brezno

 • 048 611 70 13 - riaditeľka školy
  048 611 70 14 - sekretariát
  048 611 21 68 - školská jedáleň
  048 285 80 25 - materská škola, pracovisko Ul. Nálepkova 50
  048 611 45 82 - materská škola, pracovisko Ul. Clementisa 3

Fotogaléria