Základná škola s materskou školou Karola Rapoša

 

Navigácia

 • Plavecký kurz 1.-2. ročník
  18. 5. 2015

  Do galérie Plavecký kurz 1.-2. ročník boli pridané fotografie.

 • Deň matiek 1. stupeň
  13. 5. 2015

  Do galérie Deň matiek 1. stupeň boli pridané fotografie.

 • Škola v prírode - tretiaci
  13. 5. 2015

  Do galérie Škola v prírode - tretiaci boli pridané fotografie.

 • Škola v prírode - tretiaci
  13. 5. 2015

  Do galérie Škola v prírode - tretiaci boli pridané fotografie.

 • Škola v prírode tretiaci
  13. 5. 2015

  Do galérie Škola v prírode tretiaci boli pridané fotografie.

 • Škola v prírode 3. ročník
  11. 5. 2015

  Do galérie Škola v prírode 3. ročník boli pridané fotografie.

 • Škola v prírode 1. ročník
  10. 5. 2015

  Do galérie Škola v prírode 1. ročník boli pridané fotografie.

 • Šlabikáre z celého sveta 3.A
  10. 5. 2015

  Do galérie Šlabikáre z celého sveta 3.A boli pridané fotografie.

 • Triedy bez hraníc
  23. 4. 2015

  Do galérie Triedy bez hraníc boli pridané fotografie.

 • Putujeme históriou
  21. 4. 2015

  Do galérie Putujeme históriou boli pridané fotografie.

 • Riaditeľské voľno

  V zmysle Zákona č. 245/2008 z.z. § 150 odst. 5 a Vyhlášky MŠ SR č. 518/2010, článok 1, odst. 4, riadieľka školy oznamuje, že udeľuje žiakom 2. stupňa základnej  školy dňa  15. 4. 2015  z organizačných dôvodov riaditeľské voľno.

     V tento deň prebehne celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov - TESTOVANIE 9-2015.

    Žiaci 1.stupňa ZŠ sa učia. 

  Všetkým deviatakom želáme veľa šťastia pri zvládnutí náročných úloh testov!

 • Zatmenie Slnka
 • Vzácna návšteva

  Pri príležitosti mesiaca knihy zavítala 20.marca do našej školy vzácna návšteva: pán primátor JUDr. Tomáš Ábel, PhD. a pani zástupkyňa primátora Mgr. Petra Dzurmanová. Žiakom 4.B triedy čítali príbeh z knihy a išlo im to veľmi dobre. :)

  Pozrite si prosím fotky z tejto návštevy.

 • Hviezdoslavov Kubín 1.-3. ročník
  10. 2. 2015

  Do galérie Hviezdoslavov Kubín 1.-3. ročník boli pridané fotografie.

 • Fašiangová veselica
  30. 1. 2015

  Do galérie Fašiangová veselica boli pridané fotografie.

 • Čo ponúka naša škola
 • Výsledky okresného kola olympiády cudzích jazykov - NEJ a ANJ

  Napriek tomu, že naša škola sa nepýši štatútom jazykovej školy, dosiahli sme v januári 2015 krásne výsledky v okresných kolách olympiád v cudzom jazyku.

  OK Olympiády v nemeckom jazyku - kategória 1A - 1. miesto Ema Pôbišová
                                                         kategória 1B - 3. miesto Michal Štefaňák

  OK Olympiády v anglickom jazyku - kategória 1B - 1. miesto Lukáš Dobrota.

  Našim žiakom blahoželáme, ďakujeme pani učiteľkám za ich prípravu a držíme im palce, aby boli rovnako úspešní aj v krajskom kole.

   

 • Povinný príspevok do ŠKD stanovený VZN mesta

  Vážení rodičia detí navštevujúcich ŠKD! 

  Od januára 2015 sa mení doterajší spôsob platieb povinného príspevku do ŠKD. 

  Mesačný poplatok:  4 €  - výška ostáva

  • Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je stanovený všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľa (mesto Brezno).
  • Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca od januára 2015 len bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet školy tak, aby boli na účte školy do 15. dňa daného mesiaca.
    
  • Pokyny na realizáciu platby:
    

            Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Brezno

            Číslo účtu:              2036681003/5600

            Mesačná platba:      4 €

            Variabilný symbol:    číslo rozhodnutia o prijatí dieťaťa do ŠKD

            Špecifický symbol:   mmrrrr (mm-mesiac, rrrr- rok za ktorý je platba realizovaná)

            Inforácia pre prijímateľa:  meno a priezvisko dieťaťa, trieda ktorú navštevuje

  • Príspevok je možné odpustiť na základe rozhodnutia zriaďovateľa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa po predložení dokladu o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

   

  Je možné uhradiť naraz aj sumu za 6 mesiacov: január - jún vo výške 24 €.

  Ďakujeme!

 • Slávnostný zápis do 1. ročníka

  Príďte so svojimi budúcimi prváčikmi k nám a presvedčte sa sami, čo ponúka naša škola.

   
  Máme pekné triedy a odborné učebne vybavené najmodernejšou interaktívnou technikou - dataprojektory a interaktívne tabule  sú v každej triede  prvého stupňa a vo všetkých odborných učebniach: jazykovom laboratóriu, fyzikálno-chemickej učebni, učebni biológie, multimediálnej učebni, školskej knižnici, v učebni kontinuálneho vzdelávania. V škole sa realizuje množstvo vzdelávacích projektov, sú zavedené nové, zaujímavé predmety, škola participuje na projekte Škola na dotyk - využíva edukačné programy na 20 žiackych tabletoch .Vyučovanie sa tým stáva pre deti zaujímavejšie, pútavejšie a hlavne názornejšie.
   
  Krúžky pre 1. stupeň (1.-4. ročník)  sú väčšinou zamerané na rozvoj jemnej motoriky detí (výtvarné krúžky, tvorivé činnosti s papierom, textilom, odpadovým materiálom, ...)  športové vyžitie (futbalová prípravka pre chlapcov a dievčatá, badminton, stolný tenis, gymnastika, turistický krúžok).
  V zimných mesiacoch december - január všetci žiaci prvého stupňa, teda aj žiaci 1. ročníka,  v rámci predmetu telesná výchova korčuľujú na ľade 1 krát v týždni.  
  Anglický jazyk začíname vyučovať v prvom ročníku s časovou dotáciou 1 hod týždenne. Tak tomu je aj v druhom ročníku. Od tretieho ročníka sa anglický jazyk vyučuje 3 hodiny týždenne.
  Informatická výchova sa vyučuje od druhého s  časovou dotáciou 1 hod týždenne.
   
  Na rok 2015  je naplánovaná rozsiahla rekonštrukcia našej školy a predstavuje výmenu okien, fasády, vonkajšej kanalizácie. Nie je to projekt, ktorý vypracovala škola, ale mesto ako zriaďovateľ. Postupne s pomocou zriaďovateľa bude v škole pokračovať aj oprava vnútornej kanalizácie a sociálnych zariadení.
   
  Každé dieťa je pre nás dôležité, každé je pre nás jedinečné, ku každému pristupujeme individuálne, riešime jeho výchovné a vzdelávacie potreby. V škole pracuje tím odborných zamestnancov - školskí špeciálni pedagógovia, sociálni pedagógovia, školský psychológ a 9 pedagogických asistentov učiteľa.
  Sme tu pre Vaše dieťa a vopred Vám ďakujeme za dôveru!
   

  Takto to vyzeralo minulý rok na zápise prváčikov.

 • Slovenský pohár v gymnastike - 15.11.2014

  Ďalší ročník Slovenského pohára JAPIST v gymnastike za nami. Súťažilo 137 dievčat z celého Slovenska. Ďakujem všetkým, ktorí od rána zabezpečovali túto krásnu športovú akciu. Chválim dievčatá za podané výkony, zvlášť tie z GK Brezno (Martinka a Terezka Holubové, Alžbetka Cerovská, Simonka Nepšinská, Eliška Rosíková, Andrejka Karabová a Janka Poliaková). Bola radosť sa na ne pozerať! 

  Mgr. Eva Skačanová, predseda GK Brezno

strana: