Základná škola s materskou školou Karola Rapoša

 

Navigácia

 • Triedy bez hraníc
  23. 4. 2015

  Do galérie Triedy bez hraníc boli pridané fotografie.

 • Putujeme históriou
  21. 4. 2015

  Do galérie Putujeme históriou boli pridané fotografie.

 • Riaditeľské voľno

  V zmysle Zákona č. 245/2008 z.z. § 150 odst. 5 a Vyhlášky MŠ SR č. 518/2010, článok 1, odst. 4, riadieľka školy oznamuje, že udeľuje žiakom 2. stupňa základnej  školy dňa  15. 4. 2015  z organizačných dôvodov riaditeľské voľno.

     V tento deň prebehne celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov - TESTOVANIE 9-2015.

    Žiaci 1.stupňa ZŠ sa učia. 

  Všetkým deviatakom želáme veľa šťastia pri zvládnutí náročných úloh testov!

 • Zatmenie Slnka
 • Vzácna návšteva

  Pri príležitosti mesiaca knihy zavítala 20.marca do našej školy vzácna návšteva: pán primátor JUDr. Tomáš Ábel, PhD. a pani zástupkyňa primátora Mgr. Petra Dzurmanová. Žiakom 4.B triedy čítali príbeh z knihy a išlo im to veľmi dobre. :)

  Pozrite si prosím fotky z tejto návštevy.

 • Hviezdoslavov Kubín 1.-3. ročník
  10. 2. 2015

  Do galérie Hviezdoslavov Kubín 1.-3. ročník boli pridané fotografie.

 • Fašiangová veselica
  30. 1. 2015

  Do galérie Fašiangová veselica boli pridané fotografie.

 • Čo ponúka naša škola
 • Výsledky okresného kola olympiády cudzích jazykov - NEJ a ANJ

  Napriek tomu, že naša škola sa nepýši štatútom jazykovej školy, dosiahli sme v januári 2015 krásne výsledky v okresných kolách olympiád v cudzom jazyku.

  OK Olympiády v nemeckom jazyku - kategória 1A - 1. miesto Ema Pôbišová
                                                         kategória 1B - 3. miesto Michal Štefaňák

  OK Olympiády v anglickom jazyku - kategória 1B - 1. miesto Lukáš Dobrota.

  Našim žiakom blahoželáme, ďakujeme pani učiteľkám za ich prípravu a držíme im palce, aby boli rovnako úspešní aj v krajskom kole.

   

 • Povinný príspevok do ŠKD stanovený VZN mesta

  Vážení rodičia detí navštevujúcich ŠKD! 

  Od januára 2015 sa mení doterajší spôsob platieb povinného príspevku do ŠKD. 

  Mesačný poplatok:  4 €  - výška ostáva

  • Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je stanovený všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľa (mesto Brezno).
  • Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca od januára 2015 len bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet školy tak, aby boli na účte školy do 15. dňa daného mesiaca.
    
  • Pokyny na realizáciu platby:
    

            Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Brezno

            Číslo účtu:              2036681003/5600

            Mesačná platba:      4 €

            Variabilný symbol:    číslo rozhodnutia o prijatí dieťaťa do ŠKD

            Špecifický symbol:   mmrrrr (mm-mesiac, rrrr- rok za ktorý je platba realizovaná)

            Inforácia pre prijímateľa:  meno a priezvisko dieťaťa, trieda ktorú navštevuje

  • Príspevok je možné odpustiť na základe rozhodnutia zriaďovateľa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa po predložení dokladu o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

   

  Je možné uhradiť naraz aj sumu za 6 mesiacov: január - jún vo výške 24 €.

  Ďakujeme!

 • Slávnostný zápis do 1. ročníka

  Príďte so svojimi budúcimi prváčikmi k nám a presvedčte sa sami, čo ponúka naša škola.

   
  Máme pekné triedy a odborné učebne vybavené najmodernejšou interaktívnou technikou - dataprojektory a interaktívne tabule  sú v každej triede  prvého stupňa a vo všetkých odborných učebniach: jazykovom laboratóriu, fyzikálno-chemickej učebni, učebni biológie, multimediálnej učebni, školskej knižnici, v učebni kontinuálneho vzdelávania. V škole sa realizuje množstvo vzdelávacích projektov, sú zavedené nové, zaujímavé predmety, škola participuje na projekte Škola na dotyk - využíva edukačné programy na 20 žiackych tabletoch .Vyučovanie sa tým stáva pre deti zaujímavejšie, pútavejšie a hlavne názornejšie.
   
  Krúžky pre 1. stupeň (1.-4. ročník)  sú väčšinou zamerané na rozvoj jemnej motoriky detí (výtvarné krúžky, tvorivé činnosti s papierom, textilom, odpadovým materiálom, ...)  športové vyžitie (futbalová prípravka pre chlapcov a dievčatá, badminton, stolný tenis, gymnastika, turistický krúžok).
  V zimných mesiacoch december - január všetci žiaci prvého stupňa, teda aj žiaci 1. ročníka,  v rámci predmetu telesná výchova korčuľujú na ľade 1 krát v týždni.  
  Anglický jazyk začíname vyučovať v prvom ročníku s časovou dotáciou 1 hod týždenne. Tak tomu je aj v druhom ročníku. Od tretieho ročníka sa anglický jazyk vyučuje 3 hodiny týždenne.
  Informatická výchova sa vyučuje od druhého s  časovou dotáciou 1 hod týždenne.
   
  Na rok 2015  je naplánovaná rozsiahla rekonštrukcia našej školy a predstavuje výmenu okien, fasády, vonkajšej kanalizácie. Nie je to projekt, ktorý vypracovala škola, ale mesto ako zriaďovateľ. Postupne s pomocou zriaďovateľa bude v škole pokračovať aj oprava vnútornej kanalizácie a sociálnych zariadení.
   
  Každé dieťa je pre nás dôležité, každé je pre nás jedinečné, ku každému pristupujeme individuálne, riešime jeho výchovné a vzdelávacie potreby. V škole pracuje tím odborných zamestnancov - školskí špeciálni pedagógovia, sociálni pedagógovia, školský psychológ a 9 pedagogických asistentov učiteľa.
  Sme tu pre Vaše dieťa a vopred Vám ďakujeme za dôveru!
   

  Takto to vyzeralo minulý rok na zápise prváčikov.

 • Slovenský pohár v gymnastike - 15.11.2014

  Ďalší ročník Slovenského pohára JAPIST v gymnastike za nami. Súťažilo 137 dievčat z celého Slovenska. Ďakujem všetkým, ktorí od rána zabezpečovali túto krásnu športovú akciu. Chválim dievčatá za podané výkony, zvlášť tie z GK Brezno (Martinka a Terezka Holubové, Alžbetka Cerovská, Simonka Nepšinská, Eliška Rosíková, Andrejka Karabová a Janka Poliaková). Bola radosť sa na ne pozerať! 

  Mgr. Eva Skačanová, predseda GK Brezno

 • Burza zimných športových potrieb

 • Medzinárodný deň školských knižníc v našej škole

   

  Vyhodnotenie Medzinárodného dňa školských knižníc

   

  Dňa 27. 10. sa  naša škola zapojila do Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc. Pani učiteľky SJL a školská knihovníčka si tentokrát pre žiakov  pripravili 3 aktivity, na ktoré sa všetci  tešili. Počas 1. hodiny  si vypočuli prostredníctvom školského rozhlasu zaujímavosti o knihách a knižniciach. Počas 2. hodiny sa žiaci rozdelili na 2 tábory. 0.,1.,2. ročník súťažili na stanovištiach v telocvični. Pripravených bolo 7 stanovíšť- Stavitelia, Puzzlíkovo, Hádankovo, Vševedko, Detektívi, Stopári, Mudráci, na ktorých našich najmenších usmerňovali a hodnotili žiaci 8. C triedy. Po zábave nasledovala sladká odmena a minidiplom Rozprávkového vševedka. 3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. ročník medzitým skúmal a bádal. Informácie z encyklopedického/vecného textu, ktorý si vypočuli v školskom rozhlase, vypracovali zaujímavý pracovný list, ktorý pozostával z úloh zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti, tvorivých a zábavných úloh. Žiaci spolupracovali v rámci kolektívu, snažili sa uspieť, preukázať svoju šikovnosť.

  3.-4. hodina prebehla v školskej knižnici. Najlepší umelci/ ilustrátori z tried kreslili na veľké postery rozprávkové postavy, ilustrácie z vybraných literárnych diel. Výsledkom sú nádherné ilustrácie, za ktoré by sa nehanbil žiadny umelec. Postery budú vystavené v priestoroch školy /na obláčikovej herni J/

  Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí si tento deň užívali, za ich snahu, odhodlanie a dobrú náladu, pani učiteľkám, pánom učiteľom, pani asistentkám za nasadenie a pomoc.

   

  Vyhodnotenie Medzinárodného dňa školských knižníc

   

  Čítame, bádame, tvoríme- 2. stupeň:

  Miesto

  Trieda

  Počet bodov

  Čas odovzdania

  1.

  9.A

  24

  9.27

  2.

  6.A

  24

  9.37

  3.

  7.C

  24

  9.42

  4.

  8.B

  23

  9.44

  5.

  5.B

  22

  9.30

  6.

  5.A

  22

  9.36

  7.

  9.C

  22

  9.40

  8.

  7.A

  22

  9.42

  9.

  5.C

  21

  9.27

  10.

  8.A

  21

  9.30

  11.

  9.B

  20

  9.33

  12.

  6.C

  20

  9.43

  13.

  7.B

  19

  9.26

  14.

  6.B

  18

  9.43

  Víťazom blahoželáme!

   

  Súťažíme na stanovištiach- 1. stupeň:

  Miesto

  Trieda

  Počet bodov

  1.

  1.C

  103

  2.

  1.D

  97

  3.

  1.B

  93

  4.

  1.A

  88

  5.

  2.A

  86

  6.

  2.B

  80

  0-tý ročník

  80


  Víťazom blahoželáme!
   

   

  Počas 3.-4. hodiny šikovní ilustrátori zo všetkých tried kreslili literárne postavy podľa vyžrebovaného literárneho diela. Veľká pochvala patrí všetkým, ktorí ste sa zapojili a vytvorili skutočné umelecké diela 

 • Školské kolo olympiády slovenského jazyka a literatúry

   

  Olympiáda slovenského jazyka a literatúry

  Dňa 13.11. sme pre žiakov 8. a 9. ročníka zorganizovali OSJL. V školskom kole si zmeralo sily 21 žiakov. Olympiádu sme rozdelili na 3 časti- písomná časť /text, úlohy na čítanie s porozumením, gramatické a literárne úlohy/, praktická časť /transformácia textu/, ústna časť /súvislý prejav na tému- Môj nepriateľ puberta/.

  Výkony žiakov hodnotila odborná porota a určila víťazov. Ďakujeme všetkým ôsmakom a deviatakom za účasť, snahu, príjemnú náladu.

  V okresnom kole nás bude reprezentovať víťaz školského kola.

   

  1.

  Michal Štefaňák

  9.A

  39b

  2.

  Dominika Kružliaková

  9.B

  36b

  3.

  Alexandra Bizubová

  9.A

  36b

   

 • Riaditeľské voľno
  Z dôvodu montáže termostatických ventilov na zákazke realizovanej mestom Brezno:

  "Hydraulické vyregulovanie objektov ZŠ Pionierska 4 Brezno" vyhlasuje riaditeľka školy na deň 21.11. riaditeľské voľno.​
  Dňa 20.11. v popoludňajších hodinách bude vypustený systém vykurovania, v budove školy bude zastavená dodávka tepla.
  Z toho dôvodu bude v piatok prerušená aj prevádzka ŠKD. Vo štvrtok je činnosť v ŠKD zabezpečená, deti treba teplo obliecť. Ďakujeme za porozumenie.

 • Besiedky pre starých rodičov

  Posledný októbrový týždeň si žiaci tried 1.stupňa pozvali do svojich tried svojich najmilších - starých rodičov.

  Fotografie z tejto krásnej akcie si pozrite vo fotoalbume:  3.C , druháci, 3.A.

 • Plenárne rodičovské združenie

  Vážení rodičia!

  Pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré bude dňa 9.10.2014 o 15.30 hod. v jedálni školy. 
  Účasť prisľúbil pán primátor mesta Brezna Ing. Jaroslav Demian.

   

 • Slávnostné zahájenie školského roku 2014 / 2015

  POZVÁNKA!

  Milí žiaci, ctení rodičia!

  Pozývame Vás na slávnostné zahájenie školského roka 2014/2015

  ktoré bude dňa 2. septembra 2014 o 8.00 hod. v átriu školy.

  Tešíme sa na Vás!

 • Vedenie školy ďakuje!

  Na záver 6. ročníka Letnej školy predškoláka chcem poďakovať všetkým pani učiteľkám, pani vychovávateľkám aj mojej pani zástupkyni riaditeľky školy pre 1.stupeň za veľmi úspešnú realizáciu myšlienky "prvého zážitku budúceho žiaka v školskej lavici".

  Vtedy, keď iné školy oddychujú, naša škola poskytuje tieto služby budúcim prvákom a ich rodičom úplne zdarma. Neľutujeme svoj voľný čas a s radosťou odovzdávame svoje pedagogické majstrovstvo našim budúcim prváčikom!

  Srdečná vďaka milé pani učiteľky, pani vychovávateľky i pani zástupkyňa Evka Skačanová!
  Srdečná vďaka rodičia našich budúcich prváčikov!
  Ďakujem aj Vám milí predškoláci, že ste o čosi bližšie k prvej triede ako pred týždňom! Teším sa na Vás v pondelok 2.septembra o 8.00 hod v škole!

  Danka Jarabová, riaditeľka školy

strana: