Základná škola s materskou školou Karola Rapoša

 

Navigácia

 • Poďakovanie rodičom

  Milí rodičia,

  naša škola bola 8 dní zatvorená a ďalšie 2 dni bol jej režim obmedzený z dôvodu zapojenia pedagógov do  štrajku. Pani učiteľky, páni učitelia, pani vychovávateľky, vedenie školy obetovali svoj plat a dobrovoľne vstúpili do dôraznejšieho presadzovania nielen svojich práv, ale aj práv Vašich detí.
  Touto cestou sa Vám chceme poďakovať za Vašu podporu v našom úsilí posunúť školstvo na Slovensku na miesto, ktoré mu v modernej spoločnosti patrí.
  Poukázali sme na veľké a neustále sa prehlbujúce problémy, odkryli zákulisie školstva a učiteľského povolania. Sľubujeme, že náš hlas neutíchne a budeme na tieto a mnohé ďalšie problémy upozorňovať a bojovať za školstvo aj naďalej.

  Naše školstvo potrebuje systémové zmeny. Bez týchto zmien nebudeme produkovať odborníkov, budeme vychovávať profesie, ktoré spoločnosť nepotrebuje a čo je najhoršie – v krátkej dobe nebude mať kto učiť.
  Ostávame v štrajku, ale meníme jeho podobu, lebo Vaše deti sú aj našimi deťmi a zaslúžia si plnohodnotné vzdelávanie.
  Vraciame sa späť do práce. Hrdo, neporazení a so vztýčenými hlavami, neustále podporujúc požiadavky Iniciatívy slovenských učiteľov.
  Mimochodom, štrajkom sme neprestali učiť. Učili sme ním svojich žiakov to najdôležitejšie – ako nebyť v živote zbabelý.
  Slušne, bez násilia, sme poukázali na svoje práva a práva svojich žiakov. Právo na systém, na plnohodnotné vzdelanie, právo na teplo v škole, právo na učebnice a učebné pomôcky, právo na bezprašnú tabuľu v triede, právo na toaletný papier, či teplú vodu na žiackych WC či v triedach školy...

  Srdečne ďakujeme rodičom, ktorí nás formou e-mailov alebo telefonátov podporovali v nerovnom zápase, do ktorého sme sa pustili. 
  Vážime si Vašu podporu a prosíme aj naďalej o Vašu priazeň.

                                                                                                                                                 Pedagogickí zamestnanci ZŠ s MŠ K. Rapoša, Brezno

 • Našim rodičom

  Milí rodičia,

  naša škola je už 5 dní zatvorená z dôvodu zapojenia pedagógov do neobmedzeného štrajku. Pani učiteľky, páni učitelia, pani vychovávateľky, vedenie školy obetovali svoj plat a dobrovoľne vstúpili do dôraznejšieho presadzovania nielen svojich práv, ale aj práv Vašich detí.

  Chceme poukázať na to, že problém slovenského školstva nie je len vo výške platov, ale problém je oveľa komplexnejší. Neustále sa meniaca školská legislatíva, zaťažujúca byrokracia, nedostatok finančných zdrojov na odborných zamestnancov, asistentov... ; obmedzujúce podmienky, neumožňujúce plnohodnotné vzdelávanie učiteľov, to všetko bráni slovenským školám v napredovaní a rozvoji. Tam, kde sa vedenie škôl snaží o zmenu a vytvorenie podporného prostredia (ako v našej škole), je to často financované z vlastných zdrojov, z rodičovskej podpory a z projektov (ktorých písanie a realizácia sú veľmi náročné) – a to nie je v poriadku.

  Vieme, že naším rozhodnutím sme mnohým z Vás skomplikovali  pracovné dni. Veľmi sa Vám ospravedlňujeme! Zároveň Vás však chceme požiadať o pochopenie a podporu. Verte, že tento stav nás vôbec neteší a najradšej by sme boli, aby všetko bolo tak, ako v kultúrnej spoločnosti má byť. Naše deti si zaslúžia tráviť väčšinu dňa v kultúrnom prostredí, mať prístup k moderným didaktickým prostriedkom a mali by ich učiť motivovaní, kvalitní učitelia.

  Prikladáme 9 alarmujúcich faktov o školstve, ktoré  zostavila kampaň A dosť!, ktorá sa skladá z odborníkov na školstvo. Ide o nestranícku občiansku iniciatívu zaoberajúcu sa vzdelávaním v jeho rôznych podobách. Ak máte čas, prosíme Vás, prečítajte si ich.

   

  1. V kvalite vedomostí detí sme jedným z najhorších štátov v Európskej únii a na chvoste vyspelých štátov.

  Medzinárodná štúdia OECD PISA zisťuje vedomosti a zručnosti 15-ročných žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Robí sa od roku 2000 každé tri roky, Slovensko sa na nej zúčastňuje od roku 2003.

  Po prvýkrát od roku 2003 sú výsledky slovenských žiakov vo všetkých troch oblastiach významne horšie, ako je priemerný výkon krajín OECD: z 34 krajín sme na 32. mieste v čitateľskej gramotnosti, 23. – 29. mieste v matematike, na 28. – 31. mieste v prírodných vedách. Výrazne narástlo zastúpenie žiakov v tzv. rizikovej skupine (s najnižšou úrovňou vedomostí). Zároveň významne pokleslo percentuálne zastúpenie žiakov v najvyšších vedomostných úrovniach vo všetkých troch sledovaných oblastiach.

  Napríklad v testovaní čitateľskej gramotnosti OECD PISA 2012 dosiahli slovenskí žiaci 463 bodov a sú pod priemerom OECD, ktorý je 501 bodov. Slovenská republika sa nachádza na 32. mieste v rámci 34 krajín OECD a na 43. mieste zo všetkých 65 zúčastnených krajín. Oproti roku 2009 sa priemerný výkon našich žiakov znížil a až 28,2 % žiakov sa svojím výkonom zaradilo do tzv. rizikovej skupiny. To znamená, že títo žiaci nedisponujú ani najzákladnejšími čitateľskými zručnosťami, ktoré sú potrebné pre ich ďalšie vzdelávanie.

  2. Naše deti nie sú v školách šťastné. V celosvetovom hodnotení patria slovenské školy do trojice najmenej obľúbených.

  Prieskum OECD PISA 2012 zisťoval, ako rady chodia deti do školy. V hodnotení obľúbenosti sa naše školy umiestnili predposlednom (25.) mieste z 26 krajín Európskej únie a na treťom mieste od konca zo všetkých 64 sledovaných krajín.

  (Údaj odráža percento študentov, ktorí „súhlasia“ alebo „rozhodne súhlasia“ s tvrdením: Cítim sa šťastný/á v škole. Krajiny a ekonomiky boli zoradené od najviac po najmenej obľúbené podľa percenta študentov, ktorí uvádzajú, že sú v škole šťastní.)

  3. Dlhodobo investujeme do vzdelávania a budúcnosti našich detí najmenej financií spomedzi vyspelých krajín.

  Podľa údajov OECD investujeme do vzdelávania našich detí najmenšiu časť HDP. Podľa posledného prieskumu v roku 2011 to bolo iba 4,37 %. Pre porovnanie: krajiny OECD investujú do vzdelávania v priemere 6,07 %. Sme tak na poslednom mieste spomedzi 33 krajín OECD.
  Slovenské výdavky na žiaka patria medzi najnižšie. V roku 2010 vynakladalo Slovensko na jedného žiaka vo veku od 6 do 15 rokov spolu približne 53 tisíc USD, čo bolo spolu s Čile, Maďarskom, Tureckom a Mexikom najmenej v OECD.

  Napriek zlepšeniu vo vybavení škôl učebnými zdrojmi sme podľa hodnotenia riaditeľov druhí najhorší spomedzi krajín OECD (pred Mexikom).

  4. V porovnaní s inými krajinami dáva náš vzdelávací systém deťom najmenšie šance prekonať sociálne nerovnosti a tento stav sa ďalej zhoršuje.

  Spomedzi všetkých 33 krajín OECD má u nás nepriaznivé sociálne zázemie žiakov najvýraznejší vplyv na ich vzdelávacie výsledky. Na Slovensku viac než inde platí, že ak je dieťa z chudobnej rodiny, nemá šancu získať potrebné vzdelanie.

  Už v roku 2003 dosahovali naši žiaci zo slabšieho sociálneho prostredia horšie výsledky, než by mali vzhľadom na svoj sociálny status. Ich zaostávanie sa v roku 2012 ešte prehĺbilo.

  5. Najmenej si ceníme prácu učiteľov. Ich platy v porovnaní s inými absolventmi vysokých škôl sú len polovičné, čo je najmenej spomedzi krajín vyspelého sveta.

  V porovnaní platov učiteľov s platmi iných absolventov vysokých škôl (VŠ) sme na poslednom, 30. mieste spomedzi analyzovaných krajín OECD, keď u nás učitelia zarábajú až o 55 % menej ako iní absolventi VŠ. Učitelia vo vyspelých krajinách sveta zarábajú len o 15 % menej než absolventi ostatných VŠ.

  6. Dramaticky sa zvyšuje počet žiakov, ktorých náš vzdelávací systém nevie pripraviť na život a dať im šancu na úspech v zamestnaní.

  Zvyšuje sa počet žiakov, ktorí dosahujú v testoch z matematiky také slabé výsledky, že im hrozia vážne problémy s pracovným uplatnením a znižuje sa ich šanca uspieť v živote. Podľa výsledkov PISA 2012 sa to dotýka 27 % žiakov a podľa odhadu sa za 25 rokov tento stav takmer zdvojnásobil.

  7. Naše univerzity patria k najslabším. Do zahraničia odchádza študovať päťkrát viac maturantov a vysokoškolákov ako z okolitých krajín.

  Podľa údajov OECD z roku 2012 odchádza zo Slovenska študovať do zahraničia každý siedmy študent.

  V TOP 5 renomovaných rankingových rebríčkoch (QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings) sa do 700. miesta medzi najlepšími univerzitami sveta pravidelne umiestňuje iba jedna slovenská univerzita (Univerzita Komenského) a do 800. miesta len dve (Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita).

  8. Výdavky na výskum a vývoj sú dlhodobo zahanbujúce a predstavujú len jednu tretinu priemeru krajín OECD.

  Výdavky na výskum a vývoj v Slovenskej republike sa v období rokov 2000 až 2013 síce zvýšili, ale iba z 0,64 % HDP na 0,83 % HDP. Sú to stále piate najnižšie výdavky v porovnaní s ostatnými sledovanými krajinami OECD. V roku 2013 bol priemer OECD na úrovni 2,36 % HDP. Navýšenie medzi rokom 2007 (0,45 % HDP) a rokom 2013 (0,83 % HDP) predstavujú prakticky len investície do výskumnej infraštruktúry zo zdrojov Európskej únie (OP Výskum a vývoj).

  9. Vzdelávanie je na Slovensku dlhodobo na okraji politického záujmu.

  Rezort školstva trpí nekoncepčnosťou riadenia. V jeho čele sa príliš často striedajú ministri z rôznych strán a zoskupení, pričom každý prichádza s vlastnými predstavami a reformami. Za 25 rokov sa v kresle ministra vystriedalo až 17 ministrov z 10 politických strán a hnutí. Desať z nich zotrvalo v úrade menej ako rok.

  Ďakujeme za porozumenie, pomoc a podporu!

 • Výlet detí ŠKD a lyžiarsky výcvik žiakov 1.stupňa sa prekladá

  Vážení rodičia,

  vzhľadom k tomu, že pedagogickí zamestnanci našej školy ďalej zotrvávajú v štrajku, oznamujeme, že pripravovaná akcia v čase polročných prázdnin (výlet detí ŠKD do Banskej Bystrice) sa ruší. Uskutočníme ho v čase jarných prázdnin.

  Lyžiarsky výcvik žiakov 1. stupňa zrealizujeme v náhradnom termíne. Včas budete informovaní. 
  Ďakujeme za pochopenie.

 • Zapájame sa do štrajku

  Vážení rodičia,

  učitelia dlhodobo poukazujú na nahromadené problémy v školstve, ktoré sa týkajú nielen nízkych platov pedagógov, ale aj nedostatočného materiálno-technického vybavenia škôl a systému vzdelávania učiteľov. Žiaľ, žiadna z požiadaviek od roku 2012 nie je dodnes splnená. Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti a príprava neobmedzeného štrajku je len logickým vyústením udalostí posledných mesiacov.

  Uvedomujeme si, že štrajkom mnohým z vás skomplikujeme život, za čo sa vám ospravedlňujeme, no žiaľ, iný účinný spôsob neexistuje.

  Z našej základnej školy do štrajku, ktorý sa začína dňa 25.1.2016, vstúpi 100 % učiteľského zboru, a preto nie je možné zabezpečiť riadny chod školy. Počas štrajku nebude zabezpečované vyučovanie a nebude v prevádzke ani ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ.  Pedagogickí zamestnanci materskej školy sa pripojili do štrajku podporou požiadaviek, ale štrajku sa fyzicky nezúčastnia. Materská škola - pracovisko Nálepkova i Clementisova budú otvorené.

  Svojimi protestami, štrajkovou pohotovosťou, prípadne ostrým štrajkom sa pripájame nielen k požiadavke zvýšenia našich platov, ale hlavne k požiadavke zvýšenia rozpočtu pre školstvo. Školy sú dlhodobo finančne poddimenzované, nemáme peniaze na rozvoj, na opravy. Naša škola, ak chce niečo získať, musí vyhľadávať projektové výzvy, zapájať sa do grantov, realizovať často veľmi administratívne náročné projekty, aby sa dostala k najmodernejšej technike a vzdelávaniu zameranému na prácu s modernými technológiami.

  Roky štát nedával do škôl peniaze na opravy, mnohé školy doslova chátrajú a rozpadávajú sa (donedávna aj naša budova základnej školy a stále budovy našich materských škôl- hlavne MŠ Dr. Clementisa 3). Nemáme prostriedky na odborných zamestnancov - špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg, ktorých v dnešnej dobe nutne potrebujeme pri práci s deťmi (poruchy výchovy a vzdelávania, špeciálne pedagogicko-psychologické potreby žiakov, inklúzia...).

  Štrajkom nechceme ublížiť rodičom, ani deťom, či žiakom našej ZŠ s MŠ. Naopak. Naše srdce patrí deťom a chceme aj pre nich dosiahnuť to čo im ku vzdelávaniu pre život v treťom tisícročí patrí: spokojný a vzdelaný učiteľ (bez existenčných problémov), moderné didaktické prostriedky, príjemné a bezpečné prostredie v škole.... Potom nebudú musieť naši rodičia z príspevkov či 2% dane kupovať do školy tabule, či prispievať na skrinky, perinky, či vybavenie sociálnych zariadení v našej základnej alebo materskej škole. Školy by pre žiakov mali dostať aj potrebný počet učebníc a pracovných zošitov a nie žiadať od rodičov aby na tieto základné pomôcky doplácali.

  Ak sa štát nepostará o výchovu a vzdelávanie mladej generácie, ak im neposkytne všetko čo im patrí a dá len to, čo ostane, potom sa nám to všetkým v budúcnosti viacnásobne negatívne vráti.

  Vážení rodičia,
  každodenne sa stretávame s Vašimi deťmi a snažíme sa pripravovať ich na plnohodnotný život. Obraciame sa na Vás s prosbou o pochopenie a podporu, ktorú nám môžete vyjadriť osobne, mailom alebo prostredníctvom združenia rodičov školy. Veríme, že práve Vaša pomoc môže výrazne prispieť k úspešnému priebehu štrajku, a teda aj k lepšej budúcnosti našich detí.

  O prípadných zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky školy. Doporučujeme Vám sledovať televíziu, rozhlas, noviny. Ak nenájdete iný spôsob ako sa informovať, telefonujte priamo na sekretariát školy, kde Vám informácie poskytnú.

  S úctou

                                                                                                                 PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka školy

 • Vianočná nálada v 3.B
  25. 12. 2015

  Do galérie Vianočná nálada v 3.B boli pridané fotografie.

 • Vianočné ikebany 4.B
  25. 12. 2015

  Do galérie Vianočné ikebany 4.B boli pridané fotografie.

 • Vôňa medu, ihličia, dobrôt plný stôl,

  atmosféra vianočná, liek na každý bôľ.

  Zabudnite na starosti, buďte stále šťastní,

  nech je pre Vás nový rok krajší ako krásny!

   

  Veselé Vianoce a šťastný nový rok želá

                                            vedenie školy

 • Šaliansky Maťko
  21. 12. 2015

  Do galérie Šaliansky Maťko boli pridané fotografie.

 • 2.C Ako sme piekli vianočné oblátky
  16. 12. 2015

  Do galérie 2.C Ako sme piekli vianočné oblátky boli pridané fotografie.

 • Mikuláš v škole
  6. 12. 2015

  Do galérie Mikuláš v škole boli pridané fotografie.

 • Kurz korčuľovania
  2. 12. 2015

  Do galérie Kurz korčuľovania boli pridané fotografie.

 • Projekt 3.B-Skúmame čas
  25. 11. 2015

  Do galérie Projekt 3.B-Skúmame čas boli pridané fotografie.

 • Matematika hrou - 4.C
  17. 11. 2015

  Do galérie Matematika hrou - 4.C boli pridané fotografie.

 • Deň zdravia učiteľov 19.11.

  Z dôvodu 100% zapojenia sa zamestnancov našej školy, pedagogických aj nepedagogických, do akcie Deň zdravia alebo Učiteľská kvapka krvi bude 19.11.2015 základná škola, vrátane ŠKD ZATVORENÁ. Materská škola na Ul.Clementisa a Nálepkovej bude fungovať v skrátenom režime
  Prosíme rodičov našej školy o podporu a pochopenie pre túto akciu. Ďakujeme!

  Ďakujeme!

 • 4.B-Projektový deň - Zdravá výživa
  16. 11. 2015

  Do galérie 4.B-Projektový deň - Zdravá výživa boli pridané fotografie.

 • Ako sme začali šk. rok
  10. 11. 2015

  Do galérie Ako sme začali šk. rok boli pridané fotografie.

 • 3.B Projektový deň - Skúmame pravek
  10. 11. 2015

  Do galérie 3.B Projektový deň - Skúmame pravek boli pridané fotografie.

 • 3.B Projektový deň- Skúmame mapu
  10. 11. 2015

  Do galérie 3.B Projektový deň- Skúmame mapu boli pridané fotografie.

 • Projektový deň - 4.C, Cestujeme po Slovensku
  10. 11. 2015

  Do galérie Projektový deň - 4.C, Cestujeme po Slovensku boli pridané fotografie.

 • Beh proti drogám
  14. 10. 2015

  Do galérie Beh proti drogám boli pridané fotografie.

strana: