• Nástup detí materskej školy a žiakov 1.-5.ročníka základnej školy

     • Vážení rodičia, milé deti a žiaci!
      Od 1.6. otvárame prevádzku materskej školy a ročníkov 1.-5. v základnej škole. Do materskej školy nastúpi 120 detí (8 skupín po 15) a do základnej školy 260 žiakov (14 skupín po max.20 žiakov). V skupinách sú spolu aj deti alebo žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede a alebo aj v spoločnom ročníku. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. K zmene dôjde až v nasledujúcom týždni, ak bude pokles výrazný. Zoznamy žiakov budú na dverách tried, dozorkonajúci zamestnanec dieťa a žiaka usmerní.Vyhoveli sme všetkým žiadostiam rodičov detí materskej školy, aj keď sme museli kapacitne pridať dve triedy.

      Prevádzka materskej školy je od 6:30 do 15:30hod., prevádzka základnej školy je od 7:00 do 16:00 hod.

      Prosíme pri príchode dodržiavať odstupy (pred školou sú čiary), zbytočne pred školou neparkujte, dodržujte pokyny personálu školy, nevstupujte bez ich súhlasu do budovy.

      POKYNY PRE RODIČOV DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY:
      - dieťa prichádza len s jedným rodičom, vstupujú s rúškom do budovy, pri vchode si dezinfikujú ruky a odovzdajú čestné prehlásenie; https://www.minedu.sk/data/att/16388.pdf,
      - do skrinky vloží rodič dieťaťu balíček hygienických vreckoviek, rúško v ktorom prišlo (zabalí do sáčku alebo servítky), založí mu čisté rúško a odovzdá dieťa pani učiteľke (deti MŠ budú nosiť rúško v priestore školy mimo svojej triedy, pretože nás bude veľa a budú sa stretávať (na chodbe) aj s deťmi základnej školy,
      - na tento proces má rodič maximálne 10 minút, potom opúšťa budovu školy, tento pokyn je nutné dodržiavať!- príchod detí do MŠ je CEZ HLAVNÝ VCHOD od 6.30 do 7.30 hod.

      POKYNY PRE ŽIAKOV A RODIČOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY:
      - žiaka privedie do školy jedna osoba s ktorou žije v spoločnej domácnosti, alebo príde sám,
      - odovzdá vytlačené, vyplnené a podpísané čestné prehlásenie o bezinfekčnosti https://www.minedu.sk/data/att/16388.pdf,
      - žiak vstupuje do budovy po dezinfekcii rúk,- prezuje sa, topánky odkladá do skrinky, nezdržiava sa na chodbe,
      - rúško v ktorom príde do školy odkladá zabalené do sáčku a do tašky, založí si čisté rúško s ktorým vstupuje do určenej triedy, tam si ho môže zložiť a uložiť do sáčku, necháva si ho v lavici pre ďalšie použitie podľa pokynov,
      - žiaci 1.-4. ročníka vstupujú VCHODOM PRE 1.STUPEŇ podľa nasledovného harmonogramu:1. ročník - 7:00 – 7:20 hod.2. ročník - 7:10 – 7:30 hod.3. ročník - 7:20 – 7:40 hod.4. ročník - 7:30 - 7:45 hod.v triede ich už bude čakať pridelený pedagóg,

      - žiaci 5.ročníka vstupujú do školy od 7:30 do 7:45 hod. HLAVNÝM vchodom.Budova školy sa o 7:45 hod. zatvára. Po tomto čase vstupujete do budovy len na základe telefonického dohovoru s pedagógom.

      Bude to náročné, ale spoločne to zvládneme!
      Tešíme sa na znovouotvorenie našej ZŠ s MŠ pre deti. 

     • Zápis žiakov do športovej triedy od 5.ročníka pre školský rok 2020/2021

     • Vážení rodičia!

      Do športovej triedy 5. ročníka našej základnej školy (zameranej na hokej a gymnastiku) môžete Vaše dieťa zapísať pomocou elektronickej prihlášky, ktorá je sprístupnená na vyplnenie na webovej stránke školy www.zsp4.edupage.org

      • Vyplnenú, vytlačenú a podpísanú prihlášku v zalepenej obálke vhoďte kedykoľvek od  do  31. mája do schránky pri vstupe do budovy školy, prípadne pošlite poštou na adresu školy. Obálku označte slovom “ZÁPIS DO ŠPORTOVEJ TRIEDY“.
      • Ak nemáte možnosť vyplniť prihlášku elektronicky alebo si ju vytlačiť, môžete prihlášku vypísať vo vstupnom priestore školy  v každý pracovný deň v čase od 8.30 do 14.30 vlastným perom.  Pokyny k vypísaniu tlačiva nájdete na dverách školy.

      Hneď po doručení podpísanej prihlášky do školy Vás budeme kontaktovať s bližšími informáciami.

            So želaním pevného zdravia,
      vedenie ZŠ s MŠ Karola Rapoša

      V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne zápisu alebo jeho administrácie neváhajte kontaktovať zástupkyňu školy pre 2. stupeň  Mgr. Oľgu Trembovú elektronicky: otrembova@gmail.com  alebo na telefónnom čísle 048/6117014.

     • Zatvorená škola

     • Od 16.3. do 27.3. je v našej škole, škôlke aj v školskom klube nariadené prerušenie vyučovania na základe "Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19".

      Od 30.marca 2020 je až do odvolania prerušené vyučovanie na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga, podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.   

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno
    • zsraposa@gmail.com
    • zsraposa@gmail.com
    • katonova.danka@gmail.com
    • 048 611 70 13 - riaditeľka školy 048 611 70 14 - sekretariát 048 611 21 68 - školská jedáleň 048 285 80 25 - materská škola, pracovisko Ul. Nálepkova 50 048 611 45 82 - materská škola, pracovisko Ul. Clementisa 3
    • Pionierska 4 977 01 Brezno
    • 45016089
    • 2022436383
    • SK1056000000002036683009
    • SK4656000000002036681003
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje