• Zmeny v podmienkach organizácie stravovania a v podmienkach úhrady nákladov na stravovanie

     • v súlade s § 9 ods.  1 písm. e) vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zriadení školského stravovania

      OZNAM!
      V snahe uľahčiť platby za stravu detí, žiakov a zamestnancov a z dôvodu lepšej prehľadnosti o odobratých obedoch sme zaviedli program JEDÁLEŇ v Edupage.

      Dochádza tým k nasledovným zmenám:

      1. Zákonný zástupca žiaka uhrádza paušálny príspevok na stravovanie mesačne vopred, podľa predpisu, ktorý si môže overiť po prihlásení do rodičovského konta v  Edu page  (základná škola: zsp4.edupage.org, materská škola: msp4.edupage.org ) v časti  Platby  na účet školskej jedálne IBAN: SK10 5600 0000 0020 3668 3009.  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a príspevok na režijné náklady (ďalej len „príspevok na stravovanie“) zákonný zástupca žiaka uhradí vopred, najneskôr do 15. dňa v mesiaci. Aktivovali sme pre Vás platbu aj cez VIAMO.
      2. Prosíme rodičov, aby uprednostnili elektronické platby a vždy uvádzali variabilný symbol a do poznámky udávali meno žiaka a triedu. Poštovú poukážku vedúca školskej jedálne poskytne len na vyžiadanie.
      3. Žiak základnej školy  má nárok na dotáciu k stravovacím návykom (1,20 €) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole (aspoň 1 vyučovaciu hodinu) a zároveň odoberie prihlásený obed. V prípade neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, alebo jeho ochorenia, je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť žiaka zo stravy v určenom čase. Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia na stravu neposkytuje a zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok na stravovanie v plnej výške. Ak obed neodoberie tiež stráca nárok na dotáciu!  V tom prípade je zákonný zástupca povinný zaplatiť cenu celého obeda.
      4. Posledný pracovný deň v mesiaci sú všetci stravníci prihlásení na obed od prvého dňa na nasledujúci mesiac, preto sa neprítomní stravníci musia odhlásiť od prvého dňa v nasledujúcom mesiaci do 7.30 hod.  Zo stravy sa možno vyhlásiť denne prostredníctvom konta v Edu page v časti Jedálny lístok do  7.30 hod.  v daný deň alebo výnimočne telefonicky na telefónne číslo  0911 867 020.
      5. Na evidenciu odoberania obedov škola používa čipy, ktoré slúžia aj na dochádzku žiaka. Žiak dostáva čip pri nástupe na školskú dochádzku. Žiak je povinný čipovať sa pri príchode do školy, ale aj preberaní obedu.

      V prípade nejasností kontaktujte vedúcu školskej jedálne p. Lujzu Šperkovú.

     • Otváranie školy

     • 8.2. otvárame materskú školu a prezenčnú výučbu na 1.stupni, otvárame aj ŠKD

      Milí rodičia!
      Na základe Rozhodnutia ministra školstva s účinnosťou od 8. 2. 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5. februára 2021, OBNOVUJE školské vyučovanie v našej MATERSKEJ ŠKOLE a na PRVOM STUPNI základnej školy. Obnovujeme aj činnosť ŠKD v ranných a popoludňajších hodinách.

      Podmienkou nástupu dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávací proces je, aby zákonný zástupca dieťaťa/žiaka pred vstupom do budovy školy odovzdal ELEKTRONICKY alebo v TLAČENEJ podobe Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.... (priložené:18665.docx), v ktorom vyhlasuje, že má negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní alebo negatívny výsledok antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní, alebo v posledných 90 dňoch prekonal ochorenie Covid 19. Prílohou čestného vyhlásenia je kópia, fotografia alebo sken potvrdenia o výsledku testu.

      Rodič dieťaťa materskej školy podáva čestné prehlásenie vytlačené zo stránky školy (alebo dostane pri príchode) a vyplnené spolu s preukázaním negativity odovzdá pani učiteľke pri príchode. (Čoskoro aj materská škola cez rodičovské konto v Edu-page).

      Rodič dieťaťa základnej školy podáva čestné prehlásenie prostredníctvom rodičovského účtu na Edu-page stránke školy, ak nemá prístup na internet, tlačivo si môže vyplniť pri vstupe do budovy základnej školy. Tu je návod na podanie vyhlásenia elektronicky.

      Materská škola funguje v štandardnom režime, od 6.00 hod. do 17.00 hod. Deti budú v pôvodných triedach, do ktorých boli pridelené v septembri 2020, teda aj v budove základnej školy na Pionierskej ulici.

      Základná škola sa zajtra pre žiakov otvára od 7.00 hod., popoludní je zabezpečená činnosť v ŠKD.

      Od utorku bude od 6.00 hod. do 7.00 hod. aj ranný ŠKD. Od 7.00 hod. sú žiaci v triedach z dôvodu čo najmenšieho miešania kolektívov), vyučovanie začína od 7.50 hod. Stačí teda prísť do školy 15- 20 minút pred začiatkom vyučovania.

      Žiaci 2.stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

      Stále prísne dodržiavame hygienické opatrenia. Zakazujeme vstup cudzích osôb do budovy školy, dodržiavame R-O-R, viackrát denne vetráme, dezinfikujeme kľučky a hygienické zariadenia.

      Ďakujeme Vám za trpezlivosť a spoluprácu! Len s Vami sa nám to podarí všetko úspešne zvládnuť. Tešíme sa na deti a žiakov, veríme, že bude dobre!

     • 8.2.2021 otvárame škôlku a základnú školu pre 1.stupeň

     • podmienka nástupu - negatívny test zákonného zástupcu

      V pondelok 8.2.2021 nastupujú do školy na prezenčné vzdelávanie žiaci 1.stupňa a bude umožnené všetkým deťom nastúpiť aj na predškolské vzdelávanie.

      Pred nástupom je potrebné aby sa pretestoval jeden zákonný zástupca dieťaťa/žiaka a zamestnanci ZŠ a MŠ.

      Pre tento účel bude v našej základnej škole zriadené odberné miesto v sobotu a v nedeľu od 8.00 do 18.00 hod.

      Testovať sa bude dať aj na iných OM:

      • ZŠ Pionierska 2:  Sobota – Nedeľa, od 8.00 -18.00 
      • ZŠ MPČĽ 35:  Sobota 8.00 -18.00
      • Súkromná SOŠ Pedagogická EBG, Školská 5:   Štvrtok – Nedeľa, 8.00 – 17.00
      • Nemocnica s poliklinikou Brezno: Sobota- Nedeľa

       Odberné miesta fungujú bez objednania.
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno
    • zsraposa@gmail.com
    • zsraposa@gmail.com
    • katonova.danka@gmail.com
    • 048 611 70 13 - riaditeľka školy 048 611 70 14 - sekretariát 048 611 21 68 - školská jedáleň 048 285 80 25 - materská škola, pracovisko Ul. Nálepkova 50 048 611 45 82 - materská škola, pracovisko Ul. Clementisa 3
    • Pionierska 4 977 01 Brezno
    • 45016089
    • 2022436383
    • SK1056000000002036683009
    • SK4656000000002036681003
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje