• MAREC- MESIAC KNIHY

     • Marec- prvý jarný mesiac, čas, keď sa prebúdza príroda a aj my sa začíname akosi prebúdzať, tešiť, viac usmievať. S jarou prichádza slnko a nádej. Tento mesiac okrem týchto predností prináša mnoho sviatkov- marec je sviatkom žien, učiteľov, vody, knihy, poézie aj slovenskej ľudovej rozprávky.

      Aj my, žiaci a učitelia 2. stupňa, sme si nezabudli pripomenúť v tieto dni všetky slávnostné príležitosti. Postupne počas celého mesiaca sme organizovali z pohodlia našich domovov aktivity aj mimo online hodín a náš voľný čas sme využili zmysluplne. Žiaci 2. stupňa sa zapojili do LITERÁNEJ VÝZVY- natočili krátke videá v kostýmoch svojich literárnych hrdinov. Predstavili nám svoje obľúbené knihy formou krátkej reklamy spolu s fotografiou. Poslednou aktivitou bola ONLINE NOC S ANDERSENOM. 30. marca o 20.00 sme sa so žiakmi 7.D spojili a užili sme si toto podujatie z pohodlia detských izieb. Téma bola opäť čitateľská- rozprávali sme sa o knihách, porovnávali sme si svoj čitateľský vkus, prečítali úryvky , ktoré sme si pripravili. V druhej časti si žiaci (niektorí zo svojich detských postelí) vypočuli rozprávku na dobrú noc.

      Tešíme sa, že napriek sťaženým podmienkam, v ktorých sa už niekoľko mesiacov vzdelávame, sme dokázali tento mesiac zaplniť čitateľskými aktivitami. Tie k Mesiacu knihy predsa patria...

    • Projekt Erasmus+
     • Projekt Erasmus+

     • V pondelok 22.3. 2021 sme v rámci projektu Erasmus+ The Green Hearts zorganizovali úžasnú vzdelávaciu aktivitu - online besedu s profesorom Pavlom Alexym z STU z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie.  Pán profesor sa už 20 rokov zaoberá výskumom plastov z obnoviteľných zdrojov. Jeho cieľom bolo nájsť náhradu za plasty z fosílnych látok. Besedy sa zúčastnilo 60 žiakov a učiteľov. Prvá časť besedy bola v slovenčine (zúčastnili sa jej aj žiaci z Čiech), druhá časť bola vedená v angličtine (pridali sa k nám partneri z Chorvátska, Cypru a Poľska).

      Beseda prekonala všetky naše očakávania, diskutovali sme v príjemnej uvoľnenej atmosfére, žiakov téma zaujala, kládli mnoho otázok. Vďaka svojej charizme pán profesor zaujal nielen tých, ktorí sa zaujímajú o chémiu a prírodné vedy,  ale aj tých, ktorým záleží na predchádzaní vzniku odpadov. Jeho bioplasty  sa využívajú hlavne ako potravinárske obaly, jednorazové poháre, misky či potravinárske fólie,  ale aj zubné kefky či obaly na mobily. Beseda bola veľkým prínosom pre náš projekt a ak to pandemická situácia dovolí,  pán profesor nás pozval do jeho laboratória. Po besede nám pani učiteľka Janka Frgelcová ukázala,  ako sa vyrábajú povoskované látkové obaly, na ktoré použila včelí vosk z domácej produkcie, keďže sa jej rodina venuje včelárstvu. Ukážku viedla v angličtine.

      Aj vďaka tomuto podujatiu sme dokázali, že ani pandémia nie je prekážkou v realizácii pekných a tvorivých myšlienok.

     • OZNAM O ZATVORENÍ 3.B a 3.oddelenia ŠKD

     • COVID 19

      Na základe Rozhodnutia RUVZ zo dňa 18.3.2021 sa zakazuje 14 dní od 12.3.2021 vykonávať výchovno-vzdelávací proces v 3.B triede základnej školy a deťom z 3.oddelenia ŠKD.
      Žiaci 1.C a 3.B triedy ostávajú v karanténe a prechádzajú do 26.3. na dištančné vzdelávanie.

      Opatrenia boli uložené na základe pozitívneho výsledku COVID-19 u žiačky navštevujúcej 3.B triedu, ktorá bolo v poslednom úzkom kontakte v triede a oddelení ŠKD dňa 12.3.2021. Rodičia budú oboznámení s povinnosťami, ktoré musí dodržiavať osoba v karanténne. Rodič má nárok na pandemickú OČR. 3.B trieda a 3.oddelenie ŠKD budú opäť v prevádzke od 26.3.2021.

     • Zápis žiakov do 1.ročníka

     • pre školský rok 2021/2022

      Vážení rodičia budúcich prváčikov!

      • Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí.
      • Do našej základnej školy môžete Vaše dieťa zapísať pomocou elektronickej prihlášky, ktorá bude od 1. apríla sprístupnená na vyplnenie na webovej stránke našej školy www.zsp4.edupage.org
      • Vyplnenú, vytlačenú a podpísanú prihlášku v zalepenej obálke vhoďte kedykoľvek od 1. apríla do  30. apríla do schránky pri vstupe do budovy školy, prípadne pošlite poštou na adresu školy. Obálku označte slovom “ZÁPIS“.
      • V prípade, že nemáte možnosť vyplniť prihlášku elektronicky alebo si ju vytlačiť, môžete prihlášku vypísať vo vstupnom priestore školy  od 1. apríla do  30. apríla v každý pracovný deň v čase od 8.30 do 16.30 vlastným perom.  Pokyny k vypísaniu tlačiva nájdete na dverách školy.
      • V prípade, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť a navštevuje materskú školu, riaditeľka školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča. Inštitút odkladu školskej dochádzky bol zrušený.
      • V prípade, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020 možno dieťa zaradiť najneskôr do 15. júna 2021 na školský rok 2021/2022 do nultého ročníka základnej školy, ale len ak pôjde o dieťa ktoré dosiahne fyzický vek šesť rokov do 31. 08. 2021, nedosiahne školskú spôsobilosť, pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a  vzhľadom na sociálne prostredie nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy.
      • Ak bolo Vaše dieťa zapísané na plnenie školskej dochádzky v minulom roku a bol mu priznaný odklad školskej dochádzky, nemusíte Vaše dieťa zapisovať do školy znova. Počítame s jeho nástupom do prvého ročníka v zmysle Rozhodnutia o odklade, ktorý Vám bol vydaný. 

      Mrzí nás, že sa nestretneme s Vami a budúcimi prvákmi že ich nemôžeme slávnostne privítať v priestoroch našej školy. Vo vestibule našej školy sú pre Vás pripravené informačné panely o jedinečnosti výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole. 
      V prípade, že potrebujete pomoc a radu pri rozhodovaní o výbere základnej školy pre Vaše dieťa, môžete si dohodnúť konzultáciu s pani zástupkyňou na tel. čísle  0908 224 017. V prípade, že potrebujete pomoc a radu týkajúcu sa školskej zrelosti Vášho dieťaťa, usmerní Vás nás školský špeciálny pedagóg Mgr. Radka Kohútiková na tel. čísle 0915 051 747.

       

      So želaním pevného zdravia, vedenie ZŠ s MŠ Karola Rapoša

      V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne zápisu alebo jeho administrácie neváhajte kontaktovať zástupkyňu školy pre 1. stupeň  Mgr. Evu Skačanovú elektronicky: eskacanova@gmail.com  alebo na telefónnom čísle 0908 224 017

     • Kloktacie testy

     • NÁSTUP ŽIAKOV 2.STUPŇA DO ŠKOLY

      Pripravujeme sa na nástup žiakov 2.stupňa na prezenčné vyučovanie.

      Žiaci 2.stupňa budú pri nástupe do školy testovaní na Covid - 19 pomocou kloktacích testov.

      Keďže je potrebné tieto testy zabezpečiť, prosíme RODIČOV ŽIAKOV 2.STUPŇA o vyplnenie prihlasovacieho formulára, ktorý je na stránke školy TU: KLOKTACIE TESTY.  Prihlasovanie bude ukončené v piatok 19.3.2021 o 9.00 hod. Do tohto termínu je potrebné, aby sa rodičia vyjadrili. Ak rodičia nemajú prístup k edu-page, pani učiteľky triedne ich budú kontaktovať.

      Tešíme sa, že sa konečne do školy vráti život.

     • OZNAM O ZATVORENÍ 6.TRIEDY V MATERSKEJ ŠKOLE

     • COVID 19

      Na základe Rozhodnutia RUVZ zo dňa 15.3.2021 sa zakazuje 14 dní od 11.3.2021 vykonávať výchovno-vzdelávací proces v 6.triede Materskej školy Dr. Clementisa 3 v Brezne.

      Deti a pedagógovia z tejto triedy ostávajú v karanténe. Opatrenia boli uložené na základe pozitívneho výsledku COVID-19 u dieťaťa navštevujúceho 6.triedu, ktoré bolo v poslednom úzkom kontakte v triede dňa 11.3.2021. Rodičia boli oboznámení s povinnosťami, ktoré musí dodržiavať osoba v karanténne. Rodič má nárok na pandemickú OČR. 6.trieda bude opäť v prevádzke 25.3.2021.

     • Rozlúčka so zimou v ŠKD

     • Na jar, keď sa topia ľady, vetrík zimu odnesie.

      Vtáčiky nám začnú spievať, slnko úsmev prinesie.

       

      Február sa aj u nás v školskom klube niesol v znamení lásky a srdiečok: pre kamarátov, mamičky, oteckov, starkých ale aj pre tajné lásky. Vyrábali sme bábiky a brmbolce z vlny, pestrofarebné rukavičky, i korčule na ľade. Veselí snehuliaci sa na nás usmievali z výkresov, ale i vonku na školskom dvore. Nezabudli sme ani na zvieratká a ich obrázkami sme si vyzdobili naše triedy. Rozlúčili sme sa so zimou ako sa patrí a už sa tešíme na pani Jar.

     • Nástup do materskej školy a na 1.stupeň ZŠ

     • od 8.3. do 21.3.2021

      S účinnosťou od 8. marca 2021 do 21. marca 2021 na základe rozhodnutia ministra školstva

      - do materskej školy môžu nastúpiť „prednostne deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce“,

      - na 1.stupeň základnej školy „prednostne žiaci, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo žiaci, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu“.

      Rodič je povinný vyplniť čestné prehlásenie a preukázať sa negatívnym covid-testom. Požadované vyhlásenie je k dispozícii tu (pre rodičov s nevyhnutným výkonom práce mimo domu - 18927.docxrodičia detí s iným dôvodom nástupu18922.docx) a bude dostupné aj na elektronické odoslanie v edu-page rodičovskom konte.

      Ak sa dieťa z iných dôvodov nemôže učiť dištančne, prosíme Vás, kontaktujte nás. Problémy budeme riešiť podľa možností školy individuálne.

      Upozorňujeme, na zmenu vstupu do budovy materskej školy.  Podľa najnovšieho uznesenia vlády 123/21 bod 19 aj sprevádzajúca osoba má mať negatívny test alebo prekonala covid do 3 mesiacov alebo je zaočkovaná viac ako 2 týždne od druhej dávky. Toto sa vzťahuje aj na starých rodičov. Ak dieťa dovedie do materskej školy osoba vo veku nad 65 rok, musí sa preukázať požadovaným dokladom.

      ŽIaci 2.stupňa sa ďalej vyučujú dištančne, tí čo nemajú prístup k on-line vzdelávaniu si preberajú úlohy a odovzdávajú vypracované zadania v škole.

     • Režim školy od 3.3.2021

     • ostáva pôvodný ako doteraz

      Zmeny v režime školy na základe nových obmedzení budú najskôr od 8.3.2021. Ministerstvo školstva nám nechalo dostatok času na ich prípravu.

      Keďže situácia sa bude odvíjať od chorobnosti v regióne a chorobnosti v škole, nemusia byť opatrenia také isté ako v inej škole. Uvedomujeme si, že situácia je vážna nielen čo sa týka vzdelávania, ale aj  šírenia choroby. Dodržiavame všetky hygienické opatrenia a takmer všetci sme dostali prvú dávku vakcíny. Chránime tak nielen seba, ale aj Vaše - naše deti a žiakov. 
      Ostaňme zdraví!!!

    • Hejného metóda na 1.stupni vo vyučovaní matematiky
     • Hejného metóda na 1.stupni vo vyučovaní matematiky

     • V našej škole už viac rokov uplatňujeme na 1.stupni vo vyučovaní matematiky Hejného metódy. ✌

      Matematika profesora Milana Hejného je založená na tom, že dieťa má objavovať a hľadať riešenia úloh. Učiteľ túto prácu necháva na žiaka, neradí mu, nevysvetľuje postup. Ukáže deťom úlohu, ktorú majú vyriešiť, či už spoločne, alebo samostatne. Riešenia potom prezentujú a rozprávajú sa o nich.

      Všetky pani učiteľky prešli školením a prvky tejto metódy aktívne uplatňujú v praxi, kde využívajú aj veľa nových pomôcok. A deti matematiku milujú. ❤✌Pozrite sa ako to vyzerá na hodinách matematiky v prváckych triedach u nás!

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno
    • zsraposa@gmail.com
    • zsraposa@gmail.com
    • katonova.danka@gmail.com
    • 048 611 70 13 - riaditeľka školy 048 611 70 14 - sekretariát 048 611 21 68 - školská jedáleň 048 285 80 25 - materská škola, pracovisko Ul. Nálepkova 50 048 611 45 82 - materská škola, pracovisko Ul. Clementisa 3
    • Pionierska 4 977 01 Brezno
    • 45016089
    • 2022436383
    • SK1056000000002036683009
    • SK4656000000002036681003
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje