Navigácia

Materská škola

Materská škola Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša

Zástupkyňou riaditeľky školy pre materskú školu je PaedDr. Daša Medveďová.

Materská škola - elokované pracoviská

 • 6 -  triedna materská škola na Ul. Dr. Clementisa č. 3  

 • 6 - triedna materská škola na Ul. Nálepkova č. 50

Materská škola je súčasťou ZŠ s MŠ Karola Rapoša  Pionierska 4 v Brezne.

Poskytujeme predprimárne vzdelávanie spravidla  pre deti od 3 do 6 rokov , deti so sociálne – znevýhodneného prostredia, nadané deti,  deti so ŠVVP, deti s OŠPD.

Výchovno – vzdelávaciu činnosť realizujeme cez Školský vzdelávací program pod názvom

„Hráme sa a poznávame svet“  ktorý  bol vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu.

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie  v základnej škole a na život v spoločnosti.

Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie sa do skupiny, kolektívu.

Ciele Školského vzdelávacieho programu nadväzujú na všeobecné ciele a vyplývajú z lokality MŠ ako mestskej materskej školy, s prihliadnutím na jej vnútorné a vonkajšie podmienky:

 • vštepujeme deťom úctu k národným a regionálnym tradíciám nášho mesta, ako strediska  Horehronia -   vedieme deti k zdravému životnému štýlu a zodpovednosti za svoje zdravie zapojením sa do športových aktivít organizovaných MŠ, ZŠ a mestom Breznom – korčuľovanie, lyžiarsky výcvik, plavecká príprava, gymnastický a futbalový krúžok, turistické vychádzky do prírody, dni zdravej výživy...
 • vedieme deti k tvorbe a ochrane životného prostredia  - environmentálna výchova – priamou účasťou detí o starostlivosť zdrojov pitnej vody – patronát nad studničkami na cestičke zdravia Banisko.
 • podporujeme vzťah detí k poznávaniu a učeniu sa hrou s využitím moderných vyučovacích pomôcok
 • napomáhame socializácii dieťaťa  individuálnym adaptačným programom  pri jeho prijatí do MŠ
 • vštepujeme deťom  základy rešpektovania všeľudských etických hodnôt vzájomnou toleranciou a spoluprácou v rámci triedy a celej materskej i základnej školy
 • dbáme na školskú pripravenosť a získavanie základov pre rozvíjanie schopnosti učiť a vzdelávať sa po celý život.

 

Každé dieťa je jedinečná bytosť schopná pozitívneho vývinu. Chceme, aby každé dieťa v našej materskej škole zažilo pocit úspechu a šťastie. Chceme stavať na princípoch humanizácie výchovy a vzdelávania a  na rozvoji vlastnej individuality v súlade s Dohovorom práv dieťaťa.

Tešíme sa na vás!

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno
  Pionierska 4
  977 01 Brezno

 • 048 611 70 13 - riaditeľka školy
  048 611 70 14 - sekretariát
  048 611 21 68 - školská jedáleň
  048 285 80 25 - materská škola, pracovisko Ul. Nálepkova 50
  048 611 45 82 - materská škola, pracovisko Ul. Clementisa 3

Fotogaléria