• Zloženie Rady rodičov

    • Rodičovská rada pri Základnej škole s materskou školou Karola Rapoša

     Rodičovská rada pri Základnej škole s materskou školou pracuje pod vedením výboru rodičovskej rady.

     V Rodičovskej rade sú zástupcovia rodičov každej triedy našej základnej školy a zástupcovia rodičov obidvoch pracovísk našej materskej školy.

     RR sa na svojich zasadnutiach stretáva minimálne 1 x polročne.
     Vo svojej činnosti sa riadi platnými stanovami. Stanovy RR si môžete pozrieť tu: STANOVY_ZSsMS_Karola_Raposa.pdf

     S prostriedkami Fondu RR tvoreného z príspevkov rodičov hospodári  podľa vopred schváleného rozpočtu (uvedený na tejto stránke). Hospodári aj s finančnými prostriedkami získanými 2% z dane dobrovoľných darcov z radov rodičov a priateľov školy.

     Predsedníčkou RR pri našej škole je Mgr. Martina Šnekováčlenovia výkonného výboru sú Ing.  Vais a Mgr. Hrebeňáková. 

     Z dôvodu  mimoriadnej situácie nebolo možné zvolať  plenárne zasadnutie rodičov, triedne rodičovské združenia a zvoliť nových zástupcov tried. Preto dňa 24.09. 2020 prebehlo rokovanie doterajšej Rodičovskej rady (zástupcov zvolených v minulom školskom roku) a nových zástupcov tried 1.ročníka a uznieslo sa na výške príspevku rodičov pre školský rok 2020/2021 nasledovne:

     Výška príspevku na každé dieťa materskej školy a žiaka základnej školy je 10€, pričom výška za každého mladšieho  súrodenca bude 5€


     Príspevok je rodič povinný uhradiť za každé dieťa navštevujúce materskú alebo základnú školu do 30.11.2020  do rúk triednej učiteľky. Triedna učiteľka príspevok odovzdá triednemu dôverníkovi a ten následne pokladníčke RR.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno
   • zsraposa@gmail.com
   • zsraposa@gmail.com
   • katonova.danka@gmail.com
   • 048 611 70 13 - riaditeľka školy 048 611 70 14 - sekretariát 048 611 21 68 - školská jedáleň 048 285 80 25 - materská škola, pracovisko Ul. Nálepkova 50 048 611 45 82 - materská škola, pracovisko Ul. Clementisa 3
   • Pionierska 4 977 01 Brezno
   • 45016089
   • 2022436383
   • SK1056000000002036683009
   • SK4656000000002036681003
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje