Navigácia

O škole

Základné informácie

 

Názov:

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša

Sídlo:

Pionierska 4, 977 01 Brezno

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša bola zriadená 1.9.2007 ako rozpočtová organizácia, škola s právnou subjektivitou, zriaďovateľom  Mesto  Brezno  na  dobu  neurčitú.

Súčasti školy:

 • Základná škola Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno
 • Materská škola, Nálepkova 50, 977 01 Brezno
 • Materská škola, Dr. Clementisa 3, 977 01 Brezno
 • Školský klub detí, Pionierska 4, 977 01 Brezno
 • Školská jedáleň, Pionierska 4, 977 011 Brezno

Predmet činnosti:
v  zmysle Zákona o výchove a vzdelávaní - 245 / 2008 Z.z.

Materská škola – Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
Materská  škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu „Hráme sa a poznávame svet“.
Poskytuje predprimárne vzdelávanie.  Vyučovací jazyk: slovenský

Základná škola – v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania tohto zákona podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej.
Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie.
Základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu „Škola pre život v treťom tisícročí“.

Poskytuje primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie.  Vyučovací jazyk: slovenský

Školský klub detí - zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
Zabezpečuje výchovu detí podľa školského výchovného programu „Čaro výchovy“.

Školská jedáleň – je zriadená na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v základnej škole alebo v materskej škole. Školská jedáleň poskytuje svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení aj v čase školských prázdnin so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálnehoúradu verejného zdravotníctva.
Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva.

IČO:             45016089
   DIČ:             2022436383

web-stránka:            www.zsp4.edupage.org
e-mail:                  
 zsraposa@szm.sk

Telefónne čísla:

riaditeľka školy:            048 6117013
sekretariát:                   048 6117014
materská škola:            048 6114049 (Nálepkova 50)
                                     040 6114582 (Dr. Clementisa 3)
školská jedáleň:            0911867020

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno
  Pionierska 4
  977 01 Brezno

 • 048 611 70 13 - riaditeľka školy
  048 611 70 14 - sekretariát
  048 611 21 68 - školská jedáleň
  048 285 80 25 - materská škola, pracovisko Ul. Nálepkova 50
  048 611 45 82 - materská škola, pracovisko Ul. Clementisa 3

Fotogaléria