• Čitateľská a jazyková gramotnosť - naša brána do Európy

    •  

     V máji 2012 sme začali realizovať projekt „Čitateľská gramotnosť – naša brána do Európy“ schválený Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EU v rámci operačného programu Vzdelávanie vo výške 351 790 € . Z toho Európsky sociálny fond prispel sumou 299 022,26 € , 35 179,09 € získala škola zo štátneho rozpočtu a suma 17 589,54 € bola spoluúčasť zriaďovateľa školy, mesta Brezna. Projekt sa realizoval dva roky od mája 2012 do júla 2014. 

     1. Všeobecné informácie o Projekte

     Názov Projektu

     Čitateľská a jazyková gramotnosť - naša bána do Európy

     ITMS kód Projektu

     26110130442

     Operačný program

     Vzdelávanie

     Spolufinancovaný z

     Európsky sociálny fond a Štátny rozpočet Slovenskej republiky

     Prioritná os

     1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

     Opatrenie

     1.1 Premena tradičnej školy na modernú

      

     2. Miesto realizácie Projektu

     NUTS II

     SK03 – Stredné Slovensko

     NUTS III

     SK032 – Banskobystrický kraj

     Okres

     SK0323 – Brezno

     Obec

     SK0323508497 - Brezno

     Ulica

     Pionierska

     Číslo

     4

      

     3. Ciele projektu

     Cieľ projektu

     Inovovať vzdelávanie pomocou nových metód, foriem a didaktických prostriedkov zameraných na čitateľskú, digitálnu gramotnosť žiakov a jazykové vzdelávanie.

     Špecifický cieľ Projektu 1

     Vypracovať analýzu súčasného stavu školy so zameraním na rozvíjanie čitateľskej a digitálnej gramotnosti žiakov a uplatňovanie moderných metód vzdelávania.

     Špecifický cieľ Projektu 2

     Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na modernizáciu vzdelávacích procesov, ktoré ovplyvnia rozvoj kľúčových kompetencií žiakov.

     Špecifický cieľ Projektu 3

     Aktualizovať školskú dokumentáciu na základe pilotne overených modernizačných zmien vo vzdelávacom procese.

     Špecifický cieľ Projektu 4

     Modernizovať vyučovací proces v nadväznosti na analýzu a stratégiu školy inováciou metód a foriem, didaktických pomôcok a metodických materiálov.

      

     4. Novozavádzané predmety: 

     na 1. stupni ZŠ:

     • Tvorivé čítanie,
     • Čítanie a dramatika,
     • Čítanie o Horehroní (rozšírená vlastiveda v 3.ročníku ),
     • Svet okolo nás (rozšírená prírodoveda v 3.ročníku),
     • Prírodovedné čítanie (rozšírená prírodoveda v 4.ročníku) ,
     • Vlastivedné čítanie (rozšírená vlastiveda v 4.ročníku),

       

     na 2. stupni ZŠ:

     • Zábavné čítanie,
     • Čítanie s porozumením,
     • Cestovanie s knihou (rozšírená geografia),
     • Putovanie históriou (rozšírený dejepis).

      

      Na podstránkach tejto strany nasledujú kurikulá  nových predmetov schválené externými expertmi projektu, ich zavádzanie do vyučovacieho procesu a fotodokumentácia.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno
   • zsraposa@gmail.com
   • zsraposa@gmail.com
   • katonova.danka@gmail.com
   • 048 611 70 13 - riaditeľka školy 048 611 70 14 - sekretariát 048 611 21 68 - školská jedáleň 048 285 80 25 - materská škola, pracovisko Ul. Nálepkova 50 048 611 45 82 - materská škola, pracovisko Ul. Clementisa 3
   • Pionierska 4 977 01 Brezno
   • 45016089
   • 2022436383
   • SK1056000000002036683009
   • SK4656000000002036681003
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje