• Materská škola Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša

    •  

     Zástupkyňou riaditeľky školy pre materskú školu je PaedDr. Daša Medveďová.

     Materská škola - elokované pracoviská

     • 6 -  triedna materská škola na Ul. Dr. Clementisa č. 3  

     • 6 - triedna materská škola na Ul. Nálepkova č. 50

     Materská škola je súčasťou ZŠ s MŠ Karola Rapoša  Pionierska 4 v Brezne.

     Poskytujeme predprimárne vzdelávanie spravidla  pre deti od 3 do 6 rokov , deti so sociálne – znevýhodneného prostredia, nadané deti,  deti so ŠVVP, deti s OŠPD.

     Výchovno – vzdelávaciu činnosť realizujeme cez Školský vzdelávací program pod názvom

     „Hráme sa a poznávame svet“  ktorý  bol vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu.

     Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie  v základnej škole a na život v spoločnosti.

     Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie sa do skupiny, kolektívu.

     Ciele Školského vzdelávacieho programu nadväzujú na všeobecné ciele a vyplývajú z lokality MŠ ako mestskej materskej školy, s prihliadnutím na jej vnútorné a vonkajšie podmienky:

     • vštepujeme deťom úctu k národným a regionálnym tradíciám nášho mesta, ako strediska  Horehronia -   vedieme deti k zdravému životnému štýlu a zodpovednosti za svoje zdravie zapojením sa do športových aktivít organizovaných MŠ, ZŠ a mestom Breznom – korčuľovanie, lyžiarsky výcvik, plavecká príprava, gymnastický a futbalový krúžok, turistické vychádzky do prírody, dni zdravej výživy...
     • vedieme deti k tvorbe a ochrane životného prostredia  - environmentálna výchova – priamou účasťou detí o starostlivosť zdrojov pitnej vody – patronát nad studničkami na cestičke zdravia Banisko.
     • podporujeme vzťah detí k poznávaniu a učeniu sa hrou s využitím moderných vyučovacích pomôcok
     • napomáhame socializácii dieťaťa  individuálnym adaptačným programom  pri jeho prijatí do MŠ
     • vštepujeme deťom  základy rešpektovania všeľudských etických hodnôt vzájomnou toleranciou a spoluprácou v rámci triedy a celej materskej i základnej školy
     • dbáme na školskú pripravenosť a získavanie základov pre rozvíjanie schopnosti učiť a vzdelávať sa po celý život.

      

     Každé dieťa je jedinečná bytosť schopná pozitívneho vývinu. Chceme, aby každé dieťa v našej materskej škole zažilo pocit úspechu a šťastie. Chceme stavať na princípoch humanizácie výchovy a vzdelávania a  na rozvoji vlastnej individuality v súlade s Dohovorom práv dieťaťa.

     Tešíme sa na vás!

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno
   • zsraposa@gmail.com
   • zsraposa@gmail.com
   • katonova.danka@gmail.com
   • 048 611 70 13 - riaditeľka školy 048 611 70 14 - sekretariát 048 611 21 68 - školská jedáleň 048 285 80 25 - materská škola, pracovisko Ul. Nálepkova 50 048 611 45 82 - materská škola, pracovisko Ul. Clementisa 3
   • Pionierska 4 977 01 Brezno
   • 45016089
   • 2022436383
   • SK1056000000002036683009
   • SK4656000000002036681003
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje