• ŠKD

    •  

      

     Školský klub detí pri základnej škole Karola Rapoša Pionierska 4 Brezno

     Školský klub detí je školské zariadenie výchovy mimo vyučovania. Činnosť v školskom klube detí rozvíja u detí dôležité zručnosti pre život. Pedagogická práca v ŠKD deťom zabezpečuje odpočinok, rekreáciu, ale i zaujímavé, aktívne a zmysluplné využitie voľného času.

     Náš  ŠKD je súčasťou  základnej školy. ŠKD  je v prevádzke celý školský rok počas pracovných dní v týždni denne  ráno od 6,00,- 7,45 a po vyučovaní od 11,30 hod.  do 17,00 hod.  Oddelenia školského klubu sú súčasťou tried prvého stupňa. Ráno i popoludní sa všetky deti stretávajú v priestoroch herne. Využívame i priestory multimediálnych učební, telocvične, ihrisko a školskú záhradu.

     Školský klub detí má vyhovujúce hygienické podmienky. Máme vyhradený priestor na prezúvanie a odkladanie šatstva.  Deti obedujú v jedálni pod dohľadom vychovávateliek.

     Bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove zabezpečujeme základným poučením  detí  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v škole, v školskom klube detí, na ihrisku, v telocvični a na vychádzkach. Zabezpečená je nepretržitá starostlivosť a dohľad na deti po vyučovaní. Ochrana detí pred úrazom, dostupnosť prostriedkov prvej pomoci a kontakt na lekára .

     Činnosť v školskom klube detí rozvíja u detí dôležité zručnosti pre život v spoločnosti a prostredníctvom aktivít výchovy mimo vyučovania ich vybavuje potrebnými vedomosťami a zručnosťami. Deti sa v školskom klube detí učia žiť v kolektíve, spolupracovať a tolerovať individualitu ostatných. Vedomosti, schopnosti a zručnosti si deti rozvíjajú prípravou na vyučovanie a činnosťou vo  výchovno-vzdelávacích  a  oddychových  aktivitách. Praktické zručnosti a schopnosti si môžu deti osvojovať a rozvíjať v záujmovej činnosti.               

     Základnou organizačnou formou výchovy a vzdelávania v ŠKD je individuálna alebo skupinová výchovno-vzdelávacia aktivita v  ŠKD.

     Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie oblasti výchovy najmä:  pracovnú,

     rozumovú, estetickú, mravnú, spoločenskú, ekologickú, telesnú, dopravnú a zdravotnícku výchovu a výchovu k rodičovstvu.

     Výchovno-vzdelávací proces realizujeme tak, že obsah jednotlivých výchovno-vzdelávacích činností  aplikujeme  vo viacerých výchovných oblastiach naraz, čo nám umožňuje efektívne a komplexne rozvíjať osobnosť detí.        

     V našom ŠKD obohacujeme  výchovu  a vzdelávanie o regionálne prvky, zvyky a tradície, o objavovanie a skúmanie  prírody. Vo výchove a vzdelávaní kladieme dôraz na  celkový rozvoj osobnosti dieťaťa, permanentnú humanizáciu výchovy, na rozvoj kľúčových kompetencií vedomostí, zručností a schopností  detí získaných  na vzdelávaní v základnej škole.

     Preferujeme rozvoj samostatnosti a zodpovednosti za prípravu  na vyučovanie a za svoje konanie, aktívneho využívania voľného času a zmysluplný rozvoj osobnosti. Režim dňa v ŠKD zohľadňuje striedanie činností, pričom rešpektuje najmä potrebu  detí na oddych, relaxáciu, osobnostný rozvoj, uspokojovanie záujmov a pokoj  pri písaní školských úloh. Dochádzka dieťaťa do ŠKD je pravidelná. Všetky deti, sú vedené k samostatnosti, vedia sa o seba postarať, majú slušné správanie, dokážu pracovať v kolektíve i pre kolektív a túžia po novom poznaní.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno
   • zsraposa@gmail.com
   • zsraposa@gmail.com
   • katonova.danka@gmail.com
   • 048 611 70 13 - riaditeľka školy 048 611 70 14 - sekretariát 048 611 21 68 - školská jedáleň 048 285 80 25 - materská škola, pracovisko Ul. Nálepkova 50 048 611 45 82 - materská škola, pracovisko Ul. Clementisa 3
   • Pionierska 4 977 01 Brezno
   • 45016089
   • 2022436383
   • SK1056000000002036683009
   • SK4656000000002036681003
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje