• Dokumenty školy

    • O profilácii našej školy, jej cieľoch, plánoch a ich plnení hovoria aj dokumenty našej školy. Základným dokumentom Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša je  Školský vzdelávací a výchovný program, ktorý obsahuje informácie o cieľoch a profilácii školy.
     Informuje o výchovných a vyučovacích plánoch a jedinečnosti školy v predprimárnom, primárnom a nižšom strednom vzdelávaní. Podrobne sú v ňom rozpísané učebné osnovy predmetov daných štátnym vzdelávacím programom i učebné osnovy nových predmetov, ktoré sme vytvorili pre obohatenie primárneho a nižšieho stredného vzdelávania a zatraktívnili tým ponuku našej školy. Na podstránke tejto stránky sa dozviete o profilácii a špecifikách nášho školského vzdelávacieho a výchovného programu. Na podstránka Projekt OPV sú zverejnené kurikulá novozavedených predmetov overovaných v projekte na 1. a 2. stupni našej školy. Celý ŠkVP Vám na požiadanie poskytne k nahliadnutiu riaditeľka školy.


     Záverečná správa školy je vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. a hodnotí prácu školy v predchádzajúcom školskom roku. Je schválená pedagogickou radou školy, Radou školy a Mestským zastupiteľstvom. Sprava_o_vv_18-19.pdf

     Pravidlá správania žiakov v škole sú stanovené školským poriadkom. Školský poriadok vydáva riaditeľka školy po prerokovaní na pedagogickej rade a predložení žiackemu parlamentu. Je potrebné aby ich poznali žiaci i rodičia. Prečítajte si: Skolsky_poriadok_s_dodatkom.pdf.

     Žiaci sú vždy na začiatku školského roku oboznámení o bezpečnom správaní sa počas vyučovacieho procesu v odborných učebniach, tlocvični, pri pobyte vonku a pod. z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole. smernica-bezpecnost.pdf

     Pre školský rok 2019/2020 bol z dôvodu zabezpečenia prevádzky materských škôl v budove základnej školy vydaný dodatok k školskému poriadku: dodatok_k_skol.poriadku.pdf

     Kritéria hodnotenia telesnej a športovej výchovy sú spracované v dokumte školy, ktorý vychádza z pokynov MŠVVaŠ a sú zahrnuté aj v učebných osnovách v školskom vzdelávacom programe našej školy:  kriteria_hodnotenia_TSV(1).pdf.

     Kritériá hodnotenia v 2.polroku školského roku 2019/2020 - z dôvodu mimoriadnej situácie na Slovensku bolo o navrhnuté a schválené mimoriadne hodnotenie výsledkov žiakov  hodnotenie_2.polr.19_20.pdf  a boli vypracované a schválené mimoriadne kritéria hodnotenia žiakov v 2.polroku šk.roku 2019/2020:  Kriteria_hodnotenia_2polrok_19_20.pdf.

     Prosíme všetkých rodičov i priateľov školy o poskytnutie finančného daru škole prostredníctvom 2% dane, ktoré poukážu Rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ K. Rapoša. Tlačivo s predvyplnenými údajmi o našom OZ nájdete tu: Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby__pre_ZS_P4_v_roku_2020_(.pdf)

     Nové! Smernica o stravovaní žiakov v školskej jedálni, platná od 1.9.2019:  SMERNICA_-_Stravovanie_v_SJ.pdf

     Tlačivo na odklad školskej dochádzky: ziadost_odklad.doc

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno
   • zsraposa@gmail.com
   • zsraposa@gmail.com
   • katonova.danka@gmail.com
   • 048 611 70 13 - riaditeľka školy 048 611 70 14 - sekretariát 048 611 21 68 - školská jedáleň 048 285 80 25 - materská škola, pracovisko Ul. Nálepkova 50 048 611 45 82 - materská škola, pracovisko Ul. Clementisa 3
   • Pionierska 4 977 01 Brezno
   • 45016089
   • 2022436383
   • SK1056000000002036683009
   • SK4656000000002036681003
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje