• Základné informácie

    •  

     Názov:

     Základná škola s materskou školou Karola Rapoša

     Sídlo:

     Pionierska 4, 977 01 Brezno

     Základná škola s materskou školou Karola Rapoša bola zriadená 1.9.2007 ako rozpočtová organizácia, škola s právnou subjektivitou, zriaďovateľom  Mesto  Brezno  na  dobu  neurčitú.

     Súčasti školy:

     • Základná škola Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno
     • Materská škola, Nálepkova 50, 977 01 Brezno
     • Materská škola, Dr. Clementisa 3, 977 01 Brezno
     • Školský klub detí, Pionierska 4, 977 01 Brezno
     • Školská jedáleň, Pionierska 4, 977 011 Brezno

     Predmet činnosti:
     v  zmysle Zákona o výchove a vzdelávaní - 245 / 2008 Z.z.

     Materská škola – Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
     Materská  škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu „Hráme sa a poznávame svet“.
     Poskytuje predprimárne vzdelávanie.  Vyučovací jazyk: slovenský

     Základná škola – v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania tohto zákona podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej.
     Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie.
     Základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu „Škola pre život v treťom tisícročí“.

     Poskytuje primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie.  Vyučovací jazyk: slovenský

     Školský klub detí - zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
     Zabezpečuje výchovu detí podľa školského výchovného programu „Čaro výchovy“.

     Školská jedáleň – je zriadená na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v základnej škole alebo v materskej škole. Školská jedáleň poskytuje svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení aj v čase školských prázdnin so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálnehoúradu verejného zdravotníctva.
     Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva.

     IČO:             45016089
        DIČ:             2022436383

     web-stránka:            www.zsp4.edupage.org
     e-mail:                  
      zsraposa@szm.sk

     Telefónne čísla:

     riaditeľka školy:            048 6117013
     sekretariát:                   048 6117014
     materská škola:            048 6114049 (Nálepkova 50)
                                          040 6114582 (Dr. Clementisa 3)
     školská jedáleň:            0911867020

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno
   • zsraposa@gmail.com
   • zsraposa@gmail.com
   • katonova.danka@gmail.com
   • 048 611 70 13 - riaditeľka školy 048 611 70 14 - sekretariát 048 611 21 68 - školská jedáleň 048 285 80 25 - materská škola, pracovisko Ul. Nálepkova 50 048 611 45 82 - materská škola, pracovisko Ul. Clementisa 3
   • Pionierska 4 977 01 Brezno
   • 45016089
   • 2022436383
   • SK1056000000002036683009
   • SK4656000000002036681003
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje