• Informácie o termínoch prijímacieho konania na stredné školy v školskom roku 2020/2021

     

     

    Informácie o prijímacom konaní na stredné školy:

    • pre rodičov  u výchovnej poradkyne Mgr. J.  Václavíkovej  počas konzultačného dňa každý utorok do 16:00
    • pre žiakov  priebežne kedykoľvek v škole
    • komunikáciou prostredníctvom edupage (prípadne poskytnem mail alebo telefónne číslo)

     

    Prehľad škôl

    • https://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx - časť naplnenosť a možnosti štúdia
    • na stránke VUC: Určenie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka....
    • na webových stránkach škôl
    • počas prezentácií stredných škôl u nás v škole
    • počas Dní otvorených dverí na stredných školách

     

    Žiak si môže podať prihlášku na:

    • dve školy s talentovým odborom   a
    • dve školy s netalentovým odborom

     

    Termíny pre talentové odbory

    • športové, umelecké, pedagogické školy a bilingválne gymnáziá (masér)
    • kritériá sú na stránke každej strednej školy
    • do 20.02.2021 podáva zákonný zástupca prihlášku riaditeľovi ZŠ (aj elektronicky cez edupage našej školy najskôr 2 týždne pred termínom papierovej prihlášky)
    • 15.3.-30.4.2021 talentové skúšky (termín si určí každá škola)

     

    Termíny pre netalentové odbory

    • do 10.04.2021 podáva zákonný zástupca prihlášku riaditeľovi ZŠ (aj elektronicky cez edupage našej školy najskôr 2 týždne pred termínom papierovej prihlášky)
    • 10.5. a 13.5.2021  bude 1. kolo prijímacích skúšok
    • pre žiakov neprijatých v 1. kole bude 22.06.2021   2. kolo

     

    Prihláška na strednú školu

    • vypĺňa výchovný poradca v spolupráci s triednym učiteľom a zákonným zástupcom žiaka
    • dva doklady o olympiáde alebo súťaži
    • po skontrolovaní údajov žiaka podpíše žiak aj zákonný zástupca
    • potvrdí detský lekár
    • do určeného termínu odovzdať výchovnému poradcovi na podpis RŠ
    • na  SŠ prihlášku posiela základná škola
    • prihlášku vypĺňa rodič aj elektronicky cez edupage našej školy najskôr 2 týždne pred termínom papierovej prihlášky

     

    Prijímacie skúšky

    • kritériá sú na stránke každej strednej školy
    • pozvánka príde doporučene domov
    • SŠ vydá rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí (väčšinou do 3 dní)
    • pri umiestnení pod čiarou je možné sa odvolať (odvolacie konanie od 25.5.)
    • neprijatý žiak absolvuje prijímačky v 2. kole

     

    Zápis na strednú školu

    • prijatému žiakovi doručí SŠ rozhodnutie o prijatí aj dátum zápisu
    • zápisný lístok vydáva základná škola
    • !!! len jeden
    • ak sa po zapísaní na jednu školu žiak rozhodne pre inú, musí si lístok vyzdvihnúť na prvej strednej škole (zrušiť zápis) a doručiť na druhú

     

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno
   • zsraposa@gmail.com
   • zsraposa@gmail.com
   • katonova.danka@gmail.com
   • 048 611 70 13 - riaditeľka školy 048 611 70 14 - sekretariát 048 611 21 68 - školská jedáleň 048 285 80 25 - materská škola, pracovisko Ul. Nálepkova 50 048 611 45 82 - materská škola, pracovisko Ul. Clementisa 3
   • Pionierska 4 977 01 Brezno
   • 45016089
   • 2022436383
   • SK1056000000002036683009
   • SK4656000000002036681003
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje