• Školský podporný tím

    • Úlohou školského podporného tímu je podieľať sa na inkluzívnom prostredí v škole. To znamená, že v škole akceptujeme vzdelávacie požiadavky všetkých detí a žiakov bez výnimky. Naša škola je otvorená pre vzdelávanie všetkých žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, žiakov so zdravotným znevýhodnením, zdravotným postihnutím, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakov rôznych národností, či žiakov s nadaním a to v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej individuálnym potrebám žiaka a možnostiam školy.

     Pri práci využívame inkluzívny prístup, aby každý žiak bol vnímaný ako jedinečný a necítil sa segregovaný alebo vylúčený. Chceme tak zabezpečiť rovný prístup k vzdelávaniu pre všetkých žiakov, primeraný rozvoj ich schopností, dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a ich primeraného začlenenia do spoločnosti.

     Školský podporný tím je tvorený odborníkmi v oblasti špeciálnej pedagogiky, sociálnej pedagogiky a psychológie. Úzko spolupracuje s pedagógmi, s odborníkmi v poradenských zariadeniach, s inštitúciami sociálno-právnej ochrany detí a vzdelávacími zariadeniami, vďaka čomu sa našim žiakom dostáva podpora a starostlivosť podľa ich individuálnych potrieb.

      

     V našej škole pôsobí školský podporný tím, ktorý tvoria:

     Školský špeciálny pedagóg

     Mgr. Radka Kohútiková 

     radka.kohutikova@gmail.com, 0915 051 747

     • práca so žiakmi zo špeciálnymi výchovno  vzdelávacími potrebami (ŠVVP)
     • podieľanie sa na individuálnom vzdelávacom programe pre žiakov so ŠVVP
     • individuálna alebo skupinová intervencia, rozvoj špecifických funkcií u žiakov so ŠVVP
     • poradenstvo a konzultácie rodičom a pedagógom
     • spolupráca s poradenskými zariadeniami v kraji (CPPPaP Brezno, SCŠPP Brusno, CŠPP B.Bystrica, CŠPP Hnúšťa)
     • vedenie inkluzívneho tímu

      

     Sociálni pedagógovia

     Mgr. Katarína Gašparíková

     socialnypedagog.zs@centrum.sk

     • práca so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP)
     • tvorba a realizácia individuálneho plánu rozvoja pre žiakov zo SZP
     • pomoc a podpora žiakov zo SZP vo vzdelávacom procese
     • doučovanie a voľnočasové aktivity so žiakmi zo SZP
     • konzultácie a poradenstvo zákonným zástupcom
     • práca v teréne, návštevy v rodinách
     • spolupráca s ÚPSVaR v Brezne

      

     Mgr. Oľga Giertliová

     socialnypedagog.zs@centrum.sk

     • sociálna výchova, podpora prosociálneho etického správania
     • prevencia sociálno-patologických javov
     • práca s rizikovými žiakmi a žiakmi s poruchami správania
     • terapeuticko – korekčné cvičenia pre žiakov s poruchami pozornosti
     • reedukácia správania
     • spolupráca s organizáciami

      

     Pedagogickí asistenti

     Simona Abelová, Janka Bošková, Bc. Martina Felbabová, Bc. Andrea Havašová,

     Anna Havašová, Bc. Jaroslava Högerová,  Erika Kamenská, Mgr. Ivica Nagyová,

     Mgr. Lucia Nátherová, Mgr. Janka Pôbišová,  Bc. Michaela Račáková,

     Bc. Martin Rosík, Bc. Nikola Štellerová, Mgr. Janka Štulrajterová

     Pedagogickí asistenti ako členovia podporného tímu sú účastníkmi vzdelávacieho procesu a pomáhajú tomu, aby sa v našej škole mohli vzdelávať žiaci s rôznymi vzdelávacími potrebami, podľa svojich individuálnych možností a schopností. Ich úlohou je:

     • uľahčovanie adaptácie žiakov s rôznymi potrebami na učebné prostredie
     • pomoc pri prekonávaní bariér (zdravotných, jazykových, kultúrnych, sociálnych...)
     • spolupráca s triednymi učiteľmi a ostatnými pedagógomi pri výchove a vzdelávaní žiakov
     • práca so žiakmi so zdravotným znevýhodnením, sociálnym znevýhodnením, ale aj s intaktnými žiakmi
     • individuálna práca so žiakmi – rozvoj individuálnych schopností a zručností žiakov, nácvik správnych stratégií učenia
     • účasť na voľnočasových a mimotriednych aktivitách
     • spoznávanie rodinného prostredia, sociálnych pomerov, záujmov rodičov a zdravotného stavu dieťaťa

      

     Školský podporný tím v materskej škole

     Školský špeciálny pedagóg - Mgr. Lucia Oravcová

     Sociálny pedagóg - Mgr. Lenka Vlčková

     Asistent učiteľa - Laura Kindernayová

      

     V školskom roku 2020/2021 sa naša škola zapojila do druhej časti projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov, ktoré vyhlásilo ministerstvo školstva. Cieľom projektu je pomôcť slabším žiakom vo vzdelávaní a zabezpečiť vzdelávanie všetkým, bez ohľadu na ich národnosť, jazykový pôvod, rasu, pohlavie, úroveň výkonu, zdravotný stav či postihnutie. Na tomto princípe je postavená inklúzia.

     Do základnej školy sme vďaka tomuto projektu prijali piatich asistentov a dvoch sociálnych pedagógov.  Do materskej školy sme prijali dvoch asistentov, špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga. Všetci títo zamestnanci uľahčujú deťom vzdelávanie napriek ich rozdielom a problémom. Pomáhajú deťom, ktoré nevedia rozprávať, majú problém naučiť sa čítať, písať, počítať, nestíhajú pracovať s ostatnými spolužiakmi, nedokážu sa sústrediť, zle počujú, horšie vidia, neobsedia a neustále sa krútia na stoličke a podobne.

     O tomto projekte bol uverejnený článok v MY Horehronie. Prečítať si ho môžete tu: POP_II_clanok.PDF

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno
   • zsraposa@gmail.com
   • zsraposa@gmail.com
   • katonova.danka@gmail.com
   • 048 611 70 13 - riaditeľka školy 048 611 70 14 - sekretariát 048 611 21 68 - školská jedáleň 048 285 80 25 - materská škola, pracovisko Ul. Nálepkova 50 048 611 45 82 - materská škola, pracovisko Ul. Clementisa 3
   • Pionierska 4 977 01 Brezno
   • 45016089
   • 2022436383
   • SK1056000000002036683009
   • SK4656000000002036681003
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje