• Oznam Rodičovskej Rady

     • Z dôvodu  mimoriadnej situácie nebolo možné zvolať  plenárne zasadnutie rodičov, triedne rodičovské združenia a zvoliť nových zástupcov tried. Preto dňa 24.09. 2020 prebehlo rokovanie doterajšej Rodičovskej rady (zástupcov zvolených v minulom školskom roku) a nových zástupcov tried 1.ročníka a uznieslo sa na výške príspevku rodičov pre školský rok 2020/2021 nasledovne:

      Výška príspevku na každé dieťa materskej školy a žiaka základnej školy je 10€, pričom výška za každého mladšieho  súrodenca bude 5€

      Príspevok je rodič povinný uhradiť za každé dieťa navštevujúce materskú alebo základnú školu do 30.11.2020  do rúk triednej učiteľky. Triedna učiteľka príspevok odovzdá triednemu dôverníkovi a ten následne pokladníčke RR.

      Na stránke školy je zverejnené čerpanie fondu za minulý školský rok, aj plán čerpania na školský rok 2020/2021.

     • Vstup do školy od 16.9.

     • Zelená fáza COVID semaforu.

      Od 16.9. prebieha výchovno-vzdelávací proces v našej škole v normálnom režime s dodržiavaním stanovených hygienických opatrení R-O-R.  Sme stále v zelenej fáze COVID semaforu .

      Vstup pre žiakov 1.stupňa do ranného oddelenia ŠK do školy je ráno od 6.00 do 7.20 hod. O 7.20 hod. sa vchod pre 1.stupeň zatvára. Prosíme rodičov žiakov 1.stupňa, aby nevstupovali do budovy cez hlavný, ani cez zadný vchod. Ak nie je nutné, aby dieťa bolo v rannom ŠKD, prosíme, nedávajte ho tam. Zbytočne sa tam stretáva veľký počet detí.

      PRE VŠETKÝCH OSTATNÝCH ŽIAKOV sa škola otvára o 7.35 hod.
      Vyučovanie začína o 7.50 hod., vtedy sa budova školy ZATVÁRA.

      Na vstup do budovy sa používajú len vchody z Ul. Pionierskej!

      Vstup rodičov do školy nie je povolený s výnimkou rodičov detí materskej školy a rodičov detí 1.ročníka, ktorí majú vstup povolený len na nevyhnutne nutný čas.
      Od 1.októbra do budovy školy NEBUDÚ VSTUPOVAŤ ANI RODIČIA ŽIAKOV 1.ROČNÍKA.

     • REŽIM ZÁKLADNEJ ŠKOLY OD 16.9.

     • Naša škola sa počas uplynulých 2 týždňov aj vďaka maximálne zodpovednému správaniu učiteľov i žiakov a podpory rodičov udržala v zelenej zóne COVID-semaforu.

      Na základe toho od 16.9. (streda) bude režim nasledovný:

      - ŠKD - prevádzka od 6.00 hod. do 17.00 hod. v zberných oddeleniach ( ranné ŠKD v herni)

      - 1.-9. ročník, vyučovanie podľa rozvrhu hodín, vyučovanie v skupinách, aj spájanie na cudzích  jazykoch, ETV, NBV, TEV....

      Ostáva obmedzenie: telesná výchova- bez prezliekania v šatniach, bez využívania telocviční, povolené je len cvičenie v exteriéri.

      Obedy: po skupinách s vyučujúcimi po skončení poslednej hodiny

      Krúžky: prebieha zisťovanie záujmu, činnosť len po 1.októbri.

      Rúška ostávajú naďalej pre všetkých povinné. 😷

      Rodičia, nemajte obavy! Žiak nebude s rúškom čítať, ani odpovedať, ani recitovať či spievať! V prípade potreby zložiť si na chvíľu rúško, sa pedagógovia aj žiaci riadia vlastným rozumom.

      VYDRŽÍME TO!!!

     • Pobyt v prírode

     • V dňoch 10.9. a 11.9. budú mať žiaci 2.stupňa cvičenie v prírode: vo štvrtok teoretická a v piatok praktická časť.

      Žiaci 1. stupňa budú mať vo štvrtok Pobyt v prírode s poznávacími aktivitami a v piatok Didaktické hry.

      Ide teda o činnosti v exteriéri školy, prosíme o prispôsobenie odevu, obuvi, nezabudnite si niečo na jedenie a vodu na pitie.

      Prajeme krásne slnečné , poznatkami nasýtené dni.

     • Opatrenia COVID 19 v škole

     • VŠEOBECNÉ ZÁKLADNÉ OPATRENIA

      ROR
      Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín.

      Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom.

      Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

      Vstup rodičov do školy nie je povolený, s výnimkou rodičov detí materskej školy a žiakov 1. ročníka (jeden rodič s jedným dieťaťom.)


      ŽIAK

      Príchod do školy

      Žiak prichádza do školy ráno. Pred budovou školy dodržuje odstup od spolužiakov. Na tvári má založené rúško. Pri vstupe do školy sa nezdržuje, vydezinfikuje si ruky, strpí prípadné meranie teploty a odchádza ku skrinkám.

      Zloží si rúško do igelitového vrecúška, vymení si ho za čisté. Použité rúško odloží do skrinky. Prezuje sa a odchádza do triedy.  Po triede sa zbytočne nepohybuje, sedí na miesta a čaká na vyučujúceho. Dodržiava odstup od spolužiakov.

      Vyučovanie

      Počas vyučovania má založené na tvári rúško. Žiaci majú rúško povinne založené a prekryté majú dýchacie cesty.

      Je vhodné, aby mali žiaci ešte jedno - dve rezervné rúška, zabalené osobitne v igelitových vrecúškach a vložené v taške, pre prípad znečistenia rúška na tvári. (Ak žiak pociťuje z toho dôvodu obmedzenie, nevoľnosť, rieši túto skutočnosť učiteľ.) Ak má žiak problémy s nosením rúška je potrebné do školy neodkladne doručiť vyhlásenie, ktoré nájdete TU: 17191.docx

      Obed

      Po skončení vyučovania odchádza s vychovávateľkou ŠKD a lebo s vyučujúcou poslednej hodiny na obed. Do jedálne vchádza zadnými dverami až po dezinfekcii (umytí) rúk mydlom a teplou vodou. Posadí sa na určené miesto, kde má pripravený príbor zabalený v servítke, tanier na polievku a pohár s nápojom. Obed prebieha v júnovom režime.

      Odchod zo školy

      Ak sa žiak nestravuje v školskej jedálni, odchádza bezprostredne po vyučovaní domov. K východu ho odprevádza vyučujúci poslednej hodiny.

      Ak sa žiak stravuje v školskej jedálni, po obede ho vyučujúci poslednej hodiny odprevádza k šatňovým skrinkám a následne k východu.

      Popoludňajšia činnosť v ŠKD

      Ak žiak ostáva v škole aj popoludní, je zaradený do oddelenia ŠKD spolu so svojimi spolužiakmi. Spojené oddelenie sa vytvára len so žiakov 4.ročníka. Činnosť v ŠKD prebieha v čo najväčšej miere v exteriéri, prebieha v takom režime ako v júni.

      Odchod popoludní zo školy

      Je organizovaný vychovávateľkami ŠKD alebo poverenými asistentkami, prebieha v júnovom režime.  Vstup rodičov do školy nie je povolený.

      ĎAKUJEME, ŽE DODRŽIAVATE POKYNY STANOVENÉ ŠKOLOU. SÚ HLAVNE V ZÁUJME VÁŠHO ZDRAVIA!

      Pri ich nerešpektovaní budú žiaci poslaní zo školy domov.


     • Harmonogram príchodov do školy

     • Milí rodičia, milí žiaci!

      Prosíme Vás o dodržiavanie harmonogramu príchodov do školy. Prosíme aj rodičov detičiek materskej školy, ktorí sú v škole, aby sa snažili dodržať príchod do 7.30 hod. Ak sa Vám nedá z rôznych dôvodov dodržať čas príchodu, prosíme Vám o dodržanie rozostupov a rešpektovanie zásad R-O-R. 
      Harmonogram bol vytvorený preto, aby sa žiaci nehromadili na chodbách, aby nevznikali veľké skupiny pri skrinkách, aby sme pokojne zvládli nástup na vyučovanie. Ďakujem, že chránite seba aj ostatných!

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno
    • zsraposa@gmail.com
    • zsraposa@gmail.com
    • katonova.danka@gmail.com
    • 048 611 70 13 - riaditeľka školy 048 611 70 14 - sekretariát 048 611 21 68 - školská jedáleň 048 285 80 25 - materská škola, pracovisko Ul. Nálepkova 50 048 611 45 82 - materská škola, pracovisko Ul. Clementisa 3
    • Pionierska 4 977 01 Brezno
    • 45016089
    • 2022436383
    • SK1056000000002036683009
    • SK4656000000002036681003
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje