• Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

     • Zmena dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022

      Dňa 1. augusta 2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktoré od 1. septembra 2021 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

      *Ukončenie plošného poskytovania dotácie na stravu detí v ZŠ a poslednom ročníku MŠ,

      *Dotáciu na stravu, teda „stravovanie zadarmo“ už bude možné poskytnúť len pre:

      1) dieťa žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

      (potvrdenie vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)

      2) dieťa žijúce v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, 

      (potvrdenie vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)

      3) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu.

      ( zákonný zástupca je povinný vyplniť a predložiť čestné vyhlásenie - nájdete TU)

      *Zvýšenie sumy dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ (aj individuálne vzdelávanie) a odobralo stravu.

      Vyššie uvedené potvrdenia/čestné vyhlásenie je zákonný zástupca povinný pre uplatnenie nároku na bezplatné stravovanie dieťaťa/žiaka od 01.09.2021 doručiť do kancelárie Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno alebo poštou v termíne do 30.07.2021.

      Zákonní zástupcovia detí/žiakov, ktorí nemajú nárok na dotáciu budú platiť za stravu a réžiu vo výške podľa platného VZN.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno
    • zsraposa@gmail.com
    • zsraposa@gmail.com
    • katonova.danka@gmail.com
    • 048 611 70 13 - riaditeľka školy 048 611 70 14 - sekretariát 048 611 21 68 - školská jedáleň 048 285 80 25 - materská škola, pracovisko Ul. Nálepkova 50 048 611 45 82 - materská škola, pracovisko Ul. Clementisa 3
    • Pionierska 4 977 01 Brezno
    • 45016089
    • 2022436383
    • SK1056000000002036683009
    • SK4656000000002036681003
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje