• Okresné kolo HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA

     • súťaž v prednese poézie a prózy

      Tento rok sa konal už 67. ročník súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

      Do okresného kola postúpilo z našej školy 7 žiačok, 5 súťažilo za našu školu a dve naše žiačky súťažili za Základnú umeleckú školu v Brezne.

      Sme nesmierne hrdí, že nás napriek sťaženým podmienkam, ktoré sprevádzali tento ročník, dokázali úspešne reprezentovať v okresnom kole a všetky postúpili do vyššieho kola.

      Srdečne blahoželáme Lucke Abelovej (3.A), Nelke Giertlovej (4.C), Viktórii Giertlovej (6. B), Dominike Cabanovej (9.A) a Miriamke Cabanovej (9.A), ktoré nás budú reprezentovať v regionálnom kole v Banskej Bystrici. Veríme, že sa toto kolo uskutoční prezenčne a dievčatá si budú môcť opäť po čase vychutnať atmosféru tejto umeleckej súťaže, ktorá ich posunie vpred v ich ďalšej aktivite. Držíme palce našim žiačkam v regionálnom kole a veríme, že budú naše mesto Brezno úspešne reprezentovať.

      Za prípravu po recitačnej stránke aj za zhotovenie videozáznamov prednesu veľmi pekne ďakujeme pani zástupkyni Evke Skačanovej, pani učiteľkám Zuzke Rybárovej, Evke Vrabcovej, Evke Kovalčíkovej a Veronike Giertlovej. 

      (Na fotografii sú štyri z našich piatich úspešných recitátoriek.)

      naše šikovné recitátorky :)

     • Aprílový školský klub detí

     • Mesiac apríl bol predovšetkým o našej Zemi. Pripravovali sme plagáty upozorňujúce na škodlivé vplyvy ničenia životného prostredia, pozerali sme filmy s ekologickou tematikou, veľa  sme sa rozprávali o tom, ako by sme mohli pomôcť prírode my sami, zbieraním a triedením odpadu, obmedzením používania plastov, či chodením peši, alebo na bicykli. Pripravili sme výstavku ku Dňu Zeme - vyrobili sme rôzne pekné veci z odpadového materiálu: stojany na farbičky, vázičky, hračky, zvieratká od výmyslu sveta. Tak sme starým, nepotrebným veciam opäť vdýchli nový život. Aby sme si upevnili naše zdravie, vyrobili sme si receptár zeleninových pochúťok a skúšali sme uhádnuť, akú zeleninku nám pripravili pani vychovávateľky. Dočkali sme sa aj prvého tréningu s naším milým pánom trénerom, ktorý nás veľmi bavil a tešíme sa už na tie ďalšie.         

     • KARANTÉNA ŽIAKOV 2.D a 7.ODDELENIA ŠKD

     • dištančné vzdelávanie do 24.mája (vrátane)

      OZNAM PRE RODIČOV ŽIAKOV 2.D a RODIČOV ŽIAKOV 3.C, ktorí navštevujú 7.oddelenie ŠKD spolu so žiakmi 2.D.

      Od dnešného dňa z dôvodu pozitivity žiačky 2.D. na Covid 19 prechádza trieda 2.D. a žiaci 3.C, ktorí s nimi chodia do školského klubu, do KARANTÉNY a bude im do 24.5. poskytnuté dištančné vzdelávanie. Ich nástup do školy je 25.5. (v utorok).

      Žiadame rodičov PRÍSNE DODRŽIAVAŤ KARANTÉNNE OPATRENIA DIEŤAŤA. Ostať doma, nevychádzať, nenavštevovať starých rodičov, ani kamarátov. V prípade podozrenia na ochorenie okamžite kontaktujte detského lekára.

      Držíme Vám palce, ostaňte zdraví! 

      Rozhodnutie RUVZ bude rodičom dotknutých žiakov zaslané emailom (podklad na vybavenie pandemickej OCR). 😢😭

       

       

     • ZÁPIS DO ŠPORTOVEJ TRIEDY 5.ROČNÍKA

     • hokej, gymnastika - pre školský rok 2021/2022

      Milí rodičia,

      v školskom roku 2021/2022 otvárame v 5.ročníku ŠPORTOVÚ TRIEDU - so zameraním na ľadový hokej, športovú gymnastiku a všeobecnú športovú prípravu.

      Športová trieda je trieda určená pre žiakov 5. – 9. ročníka so športovým nadaním.
      Do jednej triedy v ročníku sa zaraďujú žiaci športového odvetvia: ľadový hokej a športová gymnastika.
      Učebný plán v športovej triede vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu v každom ročníku s rozšírením vyučovacích hodín o predmet Športová príprava v počte 4 hodiny týždenne. Športová príprava je súčasťou rozvrhu hodín a započítava sa do celkového počtu vyučovacích hodín žiaka.

      Záujemcovia môžu vyplniť elektronickú prihlášku priamo na webovej stránke školy, vytlačiť, podpísať a vhodiť do schránky pred budovou školy do 20.5. 2021.

     • ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

     • pre školský rok 2021 / 2022

      Zápis do materskej školy pre Elokované pracoviská:
      Materská škola, Ul. Dr. Clementisa 3 a  Materská škola, Ul. Nálepkova 50
      pre školský rok 
      2021/2022

      sa uskutoční od 01.mája – do 31.mája 2021.

      Dieťa sa prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. 

      Žiadosť nájdete v čase zápisu v elektronickej podobe na našej stránke TU alebo v tlačenej verzii pri  vstupných dverách do hlavnej budovy našej školy. Môžete si ju vytlačiť aj tu: ziadost_MS_2021.pdf​​​​​​​.
      Vyplnenú prihlášku s  údajmi  doručte do poštovej schránky v zalepenej obálke s označením „MŠ - zápis“.

      Prednostne budú prijaté deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole).

      Ostatné podmienky prijímania:

      • prednostne prijmeme dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta, ale zákonný zástupca dieťaťa požiada, aby bolo prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie (tzv. „predčasné zaškolenie“ dieťaťa)
      • prijímame deti od troch do päť rokov veku,
      • na základe doporučenia CPPPaP a po pohovore so školským špeciálnym pedagógom prijmeme aj  dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
      • ak budeme mať voľné miesta prijmeme aj deti po dovŕšení dvoch rokov veku.


   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno
    • zsraposa@gmail.com
    • zsraposa@gmail.com
    • katonova.danka@gmail.com
    • 048 611 70 13 - riaditeľka školy 048 611 70 14 - sekretariát 048 611 21 68 - školská jedáleň 048 285 80 25 - materská škola, pracovisko Ul. Nálepkova 50 048 611 45 82 - materská škola, pracovisko Ul. Clementisa 3
    • Pionierska 4 977 01 Brezno
    • 45016089
    • 2022436383
    • SK1056000000002036683009
    • SK4656000000002036681003
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje