• Projekt Erasmus+
     • Projekt Erasmus+

     • V pondelok 22.3. 2021 sme v rámci projektu Erasmus+ The Green Hearts zorganizovali úžasnú vzdelávaciu aktivitu - online besedu s profesorom Pavlom Alexym z STU z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie.  Pán profesor sa už 20 rokov zaoberá výskumom plastov z obnoviteľných zdrojov. Jeho cieľom bolo nájsť náhradu za plasty z fosílnych látok. Besedy sa zúčastnilo 60 žiakov a učiteľov. Prvá časť besedy bola v slovenčine (zúčastnili sa jej aj žiaci z Čiech), druhá časť bola vedená v angličtine (pridali sa k nám partneri z Chorvátska, Cypru a Poľska).

      Beseda prekonala všetky naše očakávania, diskutovali sme v príjemnej uvoľnenej atmosfére, žiakov téma zaujala, kládli mnoho otázok. Vďaka svojej charizme pán profesor zaujal nielen tých, ktorí sa zaujímajú o chémiu a prírodné vedy,  ale aj tých, ktorým záleží na predchádzaní vzniku odpadov. Jeho bioplasty  sa využívajú hlavne ako potravinárske obaly, jednorazové poháre, misky či potravinárske fólie,  ale aj zubné kefky či obaly na mobily. Beseda bola veľkým prínosom pre náš projekt a ak to pandemická situácia dovolí,  pán profesor nás pozval do jeho laboratória. Po besede nám pani učiteľka Janka Frgelcová ukázala,  ako sa vyrábajú povoskované látkové obaly, na ktoré použila včelí vosk z domácej produkcie, keďže sa jej rodina venuje včelárstvu. Ukážku viedla v angličtine.

      Aj vďaka tomuto podujatiu sme dokázali, že ani pandémia nie je prekážkou v realizácii pekných a tvorivých myšlienok.

     • OZNAM O ZATVORENÍ 3.B a 3.oddelenia ŠKD

     • COVID 19

      Na základe Rozhodnutia RUVZ zo dňa 18.3.2021 sa zakazuje 14 dní od 12.3.2021 vykonávať výchovno-vzdelávací proces v 3.B triede základnej školy a deťom z 3.oddelenia ŠKD.
      Žiaci 1.C a 3.B triedy ostávajú v karanténe a prechádzajú do 26.3. na dištančné vzdelávanie.

      Opatrenia boli uložené na základe pozitívneho výsledku COVID-19 u žiačky navštevujúcej 3.B triedu, ktorá bolo v poslednom úzkom kontakte v triede a oddelení ŠKD dňa 12.3.2021. Rodičia budú oboznámení s povinnosťami, ktoré musí dodržiavať osoba v karanténne. Rodič má nárok na pandemickú OČR. 3.B trieda a 3.oddelenie ŠKD budú opäť v prevádzke od 26.3.2021.

     • Zápis žiakov do 1.ročníka

     • pre školský rok 2021/2022

      Vážení rodičia budúcich prváčikov!

      • Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí.
      • Do našej základnej školy môžete Vaše dieťa zapísať pomocou elektronickej prihlášky, ktorá bude od 1. apríla sprístupnená na vyplnenie na webovej stránke našej školy www.zsp4.edupage.org
      • Vyplnenú, vytlačenú a podpísanú prihlášku v zalepenej obálke vhoďte kedykoľvek od 1. apríla do  30. apríla do schránky pri vstupe do budovy školy, prípadne pošlite poštou na adresu školy. Obálku označte slovom “ZÁPIS“.
      • V prípade, že nemáte možnosť vyplniť prihlášku elektronicky alebo si ju vytlačiť, môžete prihlášku vypísať vo vstupnom priestore školy  od 1. apríla do  30. apríla v každý pracovný deň v čase od 8.30 do 16.30 vlastným perom.  Pokyny k vypísaniu tlačiva nájdete na dverách školy.
      • V prípade, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť a navštevuje materskú školu, riaditeľka školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča. Inštitút odkladu školskej dochádzky bol zrušený.
      • V prípade, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020 možno dieťa zaradiť najneskôr do 15. júna 2021 na školský rok 2021/2022 do nultého ročníka základnej školy, ale len ak pôjde o dieťa ktoré dosiahne fyzický vek šesť rokov do 31. 08. 2021, nedosiahne školskú spôsobilosť, pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a  vzhľadom na sociálne prostredie nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy.
      • Ak bolo Vaše dieťa zapísané na plnenie školskej dochádzky v minulom roku a bol mu priznaný odklad školskej dochádzky, nemusíte Vaše dieťa zapisovať do školy znova. Počítame s jeho nástupom do prvého ročníka v zmysle Rozhodnutia o odklade, ktorý Vám bol vydaný. 

      Mrzí nás, že sa nestretneme s Vami a budúcimi prvákmi že ich nemôžeme slávnostne privítať v priestoroch našej školy. Vo vestibule našej školy sú pre Vás pripravené informačné panely o jedinečnosti výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole. 
      V prípade, že potrebujete pomoc a radu pri rozhodovaní o výbere základnej školy pre Vaše dieťa, môžete si dohodnúť konzultáciu s pani zástupkyňou na tel. čísle  0908 224 017. V prípade, že potrebujete pomoc a radu týkajúcu sa školskej zrelosti Vášho dieťaťa, usmerní Vás nás školský špeciálny pedagóg Mgr. Radka Kohútiková na tel. čísle 0915 051 747.

       

      So želaním pevného zdravia, vedenie ZŠ s MŠ Karola Rapoša

      V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne zápisu alebo jeho administrácie neváhajte kontaktovať zástupkyňu školy pre 1. stupeň  Mgr. Evu Skačanovú elektronicky: eskacanova@gmail.com  alebo na telefónnom čísle 0908 224 017

     • Kloktacie testy

     • NÁSTUP ŽIAKOV 2.STUPŇA DO ŠKOLY

      Pripravujeme sa na nástup žiakov 2.stupňa na prezenčné vyučovanie.

      Žiaci 2.stupňa budú pri nástupe do školy testovaní na Covid - 19 pomocou kloktacích testov.

      Keďže je potrebné tieto testy zabezpečiť, prosíme RODIČOV ŽIAKOV 2.STUPŇA o vyplnenie prihlasovacieho formulára, ktorý je na stránke školy TU: KLOKTACIE TESTY.  Prihlasovanie bude ukončené v piatok 19.3.2021 o 9.00 hod. Do tohto termínu je potrebné, aby sa rodičia vyjadrili. Ak rodičia nemajú prístup k edu-page, pani učiteľky triedne ich budú kontaktovať.

      Tešíme sa, že sa konečne do školy vráti život.

     • OZNAM O ZATVORENÍ 6.TRIEDY V MATERSKEJ ŠKOLE

     • COVID 19

      Na základe Rozhodnutia RUVZ zo dňa 15.3.2021 sa zakazuje 14 dní od 11.3.2021 vykonávať výchovno-vzdelávací proces v 6.triede Materskej školy Dr. Clementisa 3 v Brezne.

      Deti a pedagógovia z tejto triedy ostávajú v karanténe. Opatrenia boli uložené na základe pozitívneho výsledku COVID-19 u dieťaťa navštevujúceho 6.triedu, ktoré bolo v poslednom úzkom kontakte v triede dňa 11.3.2021. Rodičia boli oboznámení s povinnosťami, ktoré musí dodržiavať osoba v karanténne. Rodič má nárok na pandemickú OČR. 6.trieda bude opäť v prevádzke 25.3.2021.

     • Rozlúčka so zimou v ŠKD

     • Na jar, keď sa topia ľady, vetrík zimu odnesie.

      Vtáčiky nám začnú spievať, slnko úsmev prinesie.

       

      Február sa aj u nás v školskom klube niesol v znamení lásky a srdiečok: pre kamarátov, mamičky, oteckov, starkých ale aj pre tajné lásky. Vyrábali sme bábiky a brmbolce z vlny, pestrofarebné rukavičky, i korčule na ľade. Veselí snehuliaci sa na nás usmievali z výkresov, ale i vonku na školskom dvore. Nezabudli sme ani na zvieratká a ich obrázkami sme si vyzdobili naše triedy. Rozlúčili sme sa so zimou ako sa patrí a už sa tešíme na pani Jar.

     • Nástup do materskej školy a na 1.stupeň ZŠ

     • od 8.3. do 21.3.2021

      S účinnosťou od 8. marca 2021 do 21. marca 2021 na základe rozhodnutia ministra školstva

      - do materskej školy môžu nastúpiť „prednostne deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce“,

      - na 1.stupeň základnej školy „prednostne žiaci, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo žiaci, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu“.

      Rodič je povinný vyplniť čestné prehlásenie a preukázať sa negatívnym covid-testom. Požadované vyhlásenie je k dispozícii tu (pre rodičov s nevyhnutným výkonom práce mimo domu - 18927.docxrodičia detí s iným dôvodom nástupu18922.docx) a bude dostupné aj na elektronické odoslanie v edu-page rodičovskom konte.

      Ak sa dieťa z iných dôvodov nemôže učiť dištančne, prosíme Vás, kontaktujte nás. Problémy budeme riešiť podľa možností školy individuálne.

      Upozorňujeme, na zmenu vstupu do budovy materskej školy.  Podľa najnovšieho uznesenia vlády 123/21 bod 19 aj sprevádzajúca osoba má mať negatívny test alebo prekonala covid do 3 mesiacov alebo je zaočkovaná viac ako 2 týždne od druhej dávky. Toto sa vzťahuje aj na starých rodičov. Ak dieťa dovedie do materskej školy osoba vo veku nad 65 rok, musí sa preukázať požadovaným dokladom.

      ŽIaci 2.stupňa sa ďalej vyučujú dištančne, tí čo nemajú prístup k on-line vzdelávaniu si preberajú úlohy a odovzdávajú vypracované zadania v škole.

     • Režim školy od 3.3.2021

     • ostáva pôvodný ako doteraz

      Zmeny v režime školy na základe nových obmedzení budú najskôr od 8.3.2021. Ministerstvo školstva nám nechalo dostatok času na ich prípravu.

      Keďže situácia sa bude odvíjať od chorobnosti v regióne a chorobnosti v škole, nemusia byť opatrenia také isté ako v inej škole. Uvedomujeme si, že situácia je vážna nielen čo sa týka vzdelávania, ale aj  šírenia choroby. Dodržiavame všetky hygienické opatrenia a takmer všetci sme dostali prvú dávku vakcíny. Chránime tak nielen seba, ale aj Vaše - naše deti a žiakov. 
      Ostaňme zdraví!!!

    • Hejného metóda na 1.stupni vo vyučovaní matematiky
     • Hejného metóda na 1.stupni vo vyučovaní matematiky

     • V našej škole už viac rokov uplatňujeme na 1.stupni vo vyučovaní matematiky Hejného metódy. ✌

      Matematika profesora Milana Hejného je založená na tom, že dieťa má objavovať a hľadať riešenia úloh. Učiteľ túto prácu necháva na žiaka, neradí mu, nevysvetľuje postup. Ukáže deťom úlohu, ktorú majú vyriešiť, či už spoločne, alebo samostatne. Riešenia potom prezentujú a rozprávajú sa o nich.

      Všetky pani učiteľky prešli školením a prvky tejto metódy aktívne uplatňujú v praxi, kde využívajú aj veľa nových pomôcok. A deti matematiku milujú. ❤✌Pozrite sa ako to vyzerá na hodinách matematiky v prváckych triedach u nás!

     • Zmeny v podmienkach organizácie stravovania a v podmienkach úhrady nákladov na stravovanie

     • v súlade s § 9 ods.  1 písm. e) vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zriadení školského stravovania

      OZNAM!
      V snahe uľahčiť platby za stravu detí, žiakov a zamestnancov a z dôvodu lepšej prehľadnosti o odobratých obedoch sme zaviedli program JEDÁLEŇ v Edupage.

      Dochádza tým k nasledovným zmenám:

      1. Zákonný zástupca žiaka uhrádza paušálny príspevok na stravovanie mesačne vopred, podľa predpisu, ktorý si môže overiť po prihlásení do rodičovského konta v  Edu page  (základná škola: zsp4.edupage.org, materská škola: msp4.edupage.org ) v časti  Platby  na účet školskej jedálne IBAN: SK10 5600 0000 0020 3668 3009.  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a príspevok na režijné náklady (ďalej len „príspevok na stravovanie“) zákonný zástupca žiaka uhradí vopred, najneskôr do 15. dňa v mesiaci. Aktivovali sme pre Vás platbu aj cez VIAMO.
      2. Prosíme rodičov, aby uprednostnili elektronické platby a vždy uvádzali variabilný symbol a do poznámky udávali meno žiaka a triedu. Poštovú poukážku vedúca školskej jedálne poskytne len na vyžiadanie.
      3. Žiak základnej školy  má nárok na dotáciu k stravovacím návykom (1,20 €) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole (aspoň 1 vyučovaciu hodinu) a zároveň odoberie prihlásený obed. V prípade neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, alebo jeho ochorenia, je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť žiaka zo stravy v určenom čase. Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia na stravu neposkytuje a zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok na stravovanie v plnej výške. Ak obed neodoberie tiež stráca nárok na dotáciu!  V tom prípade je zákonný zástupca povinný zaplatiť cenu celého obeda.
      4. Posledný pracovný deň v mesiaci sú všetci stravníci prihlásení na obed od prvého dňa na nasledujúci mesiac, preto sa neprítomní stravníci musia odhlásiť od prvého dňa v nasledujúcom mesiaci do 7.30 hod.  Zo stravy sa možno vyhlásiť denne prostredníctvom konta v Edu page v časti Jedálny lístok do  7.30 hod.  v daný deň alebo výnimočne telefonicky na telefónne číslo  0911 867 020.
      5. Na evidenciu odoberania obedov škola používa čipy, ktoré slúžia aj na dochádzku žiaka. Žiak dostáva čip pri nástupe na školskú dochádzku. Žiak je povinný čipovať sa pri príchode do školy, ale aj preberaní obedu.

      V prípade nejasností kontaktujte vedúcu školskej jedálne p. Lujzu Šperkovú.

     • Otváranie školy

     • 8.2. otvárame materskú školu a prezenčnú výučbu na 1.stupni, otvárame aj ŠKD

      Milí rodičia!
      Na základe Rozhodnutia ministra školstva s účinnosťou od 8. 2. 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5. februára 2021, OBNOVUJE školské vyučovanie v našej MATERSKEJ ŠKOLE a na PRVOM STUPNI základnej školy. Obnovujeme aj činnosť ŠKD v ranných a popoludňajších hodinách.

      Podmienkou nástupu dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávací proces je, aby zákonný zástupca dieťaťa/žiaka pred vstupom do budovy školy odovzdal ELEKTRONICKY alebo v TLAČENEJ podobe Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.... (priložené:18665.docx), v ktorom vyhlasuje, že má negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní alebo negatívny výsledok antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní, alebo v posledných 90 dňoch prekonal ochorenie Covid 19. Prílohou čestného vyhlásenia je kópia, fotografia alebo sken potvrdenia o výsledku testu.

      Rodič dieťaťa materskej školy podáva čestné prehlásenie vytlačené zo stránky školy (alebo dostane pri príchode) a vyplnené spolu s preukázaním negativity odovzdá pani učiteľke pri príchode. (Čoskoro aj materská škola cez rodičovské konto v Edu-page).

      Rodič dieťaťa základnej školy podáva čestné prehlásenie prostredníctvom rodičovského účtu na Edu-page stránke školy, ak nemá prístup na internet, tlačivo si môže vyplniť pri vstupe do budovy základnej školy. Tu je návod na podanie vyhlásenia elektronicky.

      Materská škola funguje v štandardnom režime, od 6.00 hod. do 17.00 hod. Deti budú v pôvodných triedach, do ktorých boli pridelené v septembri 2020, teda aj v budove základnej školy na Pionierskej ulici.

      Základná škola sa zajtra pre žiakov otvára od 7.00 hod., popoludní je zabezpečená činnosť v ŠKD.

      Od utorku bude od 6.00 hod. do 7.00 hod. aj ranný ŠKD. Od 7.00 hod. sú žiaci v triedach z dôvodu čo najmenšieho miešania kolektívov), vyučovanie začína od 7.50 hod. Stačí teda prísť do školy 15- 20 minút pred začiatkom vyučovania.

      Žiaci 2.stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

      Stále prísne dodržiavame hygienické opatrenia. Zakazujeme vstup cudzích osôb do budovy školy, dodržiavame R-O-R, viackrát denne vetráme, dezinfikujeme kľučky a hygienické zariadenia.

      Ďakujeme Vám za trpezlivosť a spoluprácu! Len s Vami sa nám to podarí všetko úspešne zvládnuť. Tešíme sa na deti a žiakov, veríme, že bude dobre!

     • 8.2.2021 otvárame škôlku a základnú školu pre 1.stupeň

     • podmienka nástupu - negatívny test zákonného zástupcu

      V pondelok 8.2.2021 nastupujú do školy na prezenčné vzdelávanie žiaci 1.stupňa a bude umožnené všetkým deťom nastúpiť aj na predškolské vzdelávanie.

      Pred nástupom je potrebné aby sa pretestoval jeden zákonný zástupca dieťaťa/žiaka a zamestnanci ZŠ a MŠ.

      Pre tento účel bude v našej základnej škole zriadené odberné miesto v sobotu a v nedeľu od 8.00 do 18.00 hod.

      Testovať sa bude dať aj na iných OM:

      • ZŠ Pionierska 2:  Sobota – Nedeľa, od 8.00 -18.00 
      • ZŠ MPČĽ 35:  Sobota 8.00 -18.00
      • Súkromná SOŠ Pedagogická EBG, Školská 5:   Štvrtok – Nedeľa, 8.00 – 17.00
      • Nemocnica s poliklinikou Brezno: Sobota- Nedeľa

       Odberné miesta fungujú bez objednania.
     • 1.polrok školského roka

     • Ukončenie 1.polroka šk.r.2020/2021

      Milí žiaci a rodičia žiakov základnej školy!

      Dnešným dňom končí 1.polrok školského roku 2020/2021. Bol veľmi náročný, ale s Vašou pomocou - pomocou rodičov a usilovnosťou žiakov sme ho zvládli. Klasifikácia v našej škole bola uzavretá všetkým žiakom v riadnom termíne 1.polroka.

      Dnes sme žiakom vygenerovali "Výpis známok za 1.polrok..." a bol Vám doručený cez Edu-page. V rodičovskom konte si ho môžete nielen pozrieť, ale aj podpísať.

      Milí rodičia!

      Ďakujeme Vám za Vašu spoluprácu, ďakujeme Vám za trpezlivosť a pokoj s akým prijímate túto ťažkú situáciu, v ktorej sme sa ocitli. Ďakujeme Vám, že pomáhate učiteľom svojich detí a podporujete ich. Hľadanie chýb a vnášanie problémov nikdy nikoho neposunulo. Našim cieľom je, aby sme toto ťažké obdobie prekonali v čo najmenšom strese a onedlho sa bez ohrozenia vrátili naspäť do školských lavíc.

      Prajeme Vám veľa zdravia!

     • Január v našej ŠKD

     • Január nám všetkým núka
      sniežik biely ako múka.
      Pokryl pole, strechu, plot,
      sánkovať sa s nami poď!

      Náš školský klub detí prevzal v januári zodpovednú úlohu, postarať sa o deti rodičov, ktorí musia chodiť do práce a nemôžu sa sami doma venovať vyučovaniu svojich detí. Naštartovali sme počítače a deti sa každý deň doobeda pripájali k vyučovaniu svojich spolužiakov. Po chutnom obede sa deti venovali obľúbeným činnostiam, ako kreslenie, vyrábanie vlnených čiapok, vtáčích búdok, zvieratiek z papiera. Vyrobili si aj kvetináče z plastových fliaš a zasadili žeruchu, uplietli krásne náramky a zahrali si divadlo. Stihli si napísať domáce úlohy a šup von, kde nasnežilo a tak postavili snehuliakov, sledovali stopy v snehu, športovali na žihadielku a nezabudli ani na kačičky na neďalekom Hrone. Zvládli sme to na jednotku a v škole nám bolo spolu dobre.

     • Škola ostáva zatvorená

     • .... až do odvolania

      Od 11.1.2021  na základe  "Rozhodnutia ministra z 8.1.2021" minister školstva:

      mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení okrem: 

      - materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ;

      riaditelia škôl, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách, zabezpečia pre deti, žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie,

      - školských klubov detí pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ.

       

     • NÁSTUP DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

     • OD 4.1. DO 8.1.2021

      Milí rodičia detí MATERSKEJ ŠKOLY!

      V termíne od 4.1. do 8.1.2021 bude prevádzka materskej školy otvorená pre deti na základe zisťovaného záujmu rodičov na konci roku 2020.

      Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie a sprísnených opatrení ostáva mnoho rodičov doma. Pani zástupkyňa pre materskú školu spolu s pani učiteľkami v pondelok 4.1. opäť urobia prieskum záujmu rodičov prihlásených detí a podľa toho bude upravená prevádzka materskej školy do 8.1.2021. Budeme uprednostňovať deti rodičov z kritickej infraštruktúry a deti rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.

      Vieme zabezpečiť umiestnenie detí len v spojených triedach.

      V súčasnosti máme 3 zamestnancov školy s potvrdeným ochorením na COVID 19 - z toho sú 2 pani učiteľky materskej školy a 1 zamestnankyňa školskej jedálne. Prosíme Vás, aby ste zobrali na vedomie aj túto informáciu.

      Od 11.1.2021 sa bude prevádzka základnej školy s materskou školou riadiť COVID automatom, podľa situácie v našom okrese.

      Žiadame Vás o dodržiavanie R-O-R! OSTAŇME ZDRAVÍ!!!!

     • Vianoce sú za dverami

     • "Svieť nám, stromček jagavý,
      už sme všetci zvedaví,
      čí je ten darček a čo je v ňom,
      cingi, lingi, cingi, lingi, bom."

      V decembri sa naše triedy premenili na malé dielničky, kde šikovné rúčky našich detí vyrábali adventné kalendáre, adventné vence, ozdoby na stromček aj pozdravy pre našich najbližších. Snehuliaci, Mikulášikovia, anjelici aj čertíci sa na nás usmievajú na chodbách i v triedach.

      Vianoce sú za dverami...

     • "Na svätého Martina, drž sa synku komína."

     • Veru ochladilo sa a my sme privítali november jesennými prázdninami v ŠKD. Našli sme na okne prilepený tajuplný odkaz od pani Jesene, o ukrytom poklade. Skladačky a splnením úloh získané kúsky mapy, nás k nemu spoľahlivo priviedli. Za šikovnosť sme dostali aj krásny diplom. Slniečko sa usmievalo na šarkaniádu na našom školskom dvore. Martin cválal na svojom bielom koni na krásnych dielkach našich detí. Plietli sme náramky, vymýšľali pestrofarebné vzory na zimné čiapky, stavali lode, garáže a zámky pre princezné. V knihách sme hľadali rozprávkové príbehy, ktoré sme si potom nakreslili. Vianoce sa blížia a my sa už nevieme dočkať.       

     • Centrum športu pri základnej škole

     • projekt SZĽH a Mesta Brezna

      Naša škola bola ako prvá v Brezne zapojená do úžasného projektu!!! Slovenský zväz ľadového hokeja a Mesto Brezno prinášajú žiakom prvého stupňa unikátny projekt: “Centrum športu pri základnej škole.”

      Pozrite si úvodné video:

      https://youtu.be/tQN-H5mcffU

      A aj tu účinkujú naši žiaci z 2.D s pani učiteľkou Kachničovou a pani asistentkou Högerovou. Ďakujeme v ich mene ambasádorom športu Tomášovi Turňovi, Radovanovi Znakovi a Jánovi Cpinovi za nádherný týždeň! https://youtu.be/ndZgi2ARyY0

      Od 16.11. "nastupujú na ľad" žiaci ďalších dvoch druháckych tried. Tešíme sa! Ďalší skvelý projekt z dielne SZĽH “Centrum športu pri základnej škole”, ktorý má za cieľ podporiť pohybové aktivity žiakov základných škôl. Mesto Brezno vstúpilo do tohto projektu ako partner a umožnilo tak všetkým žiakom 1. a 2. ročníkov absolvovať intenzívny týždňový korčuliarsky program pod vedením profesionálnych lektorov - Ambasádorov Športových Aktivít (ASA).

     • INFORMÁCIA PO DRUHOM TESTOVANÍ

     • Informácia pre rodičov - ostávame otvorení 

      Milí rodičia!

      S radosťou Vám oznamujeme, že v utorok 10.11. pokračujeme vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej aj v základnej škole.

      Prosíme rodičov o vyplnenie vyhlásenia o bezinfekčnosti - materská škola v písomnej podobe (bude k dispozícii pri príchode v triede), základná škola cez Edu-page elektronicky, resp. pri vchode do budovy školy.
      TU nájdete vyhlásenie o bezinfekčnosti, ak si ho potrebujete vytačiť.

      Ak Vaše dieťa príde do materskej školy, alebo na prázdninovú činnosť do ŠKD už v pondelok, je potrebné toto vyhlásenie odovzdať (poslať) pri jeho nástupe.

      Stav po druhom testovaní: 3 pedagogickí zamestnanci v karanténe pre kontakt s Covid - pozitívnym, niekoľko žiakov a detí v karanténe z toho istého dôvodu. Každý zamestnanec bol testovaný s negatívnym výsledkom. Prosíme rodičov, ktorých dieťa je alebo bolo  v kontakte s Covid-pozitívnym, aby neodkladne kontaktovali triednu učiteľku a neposielali svoje dieťa do materskej ani do základnej školy. Ďakujeme!

      Ostaňme zdraví!!! V škole je nám dobre.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno
   • zsraposa@gmail.com
   • zsraposa@gmail.com
   • katonova.danka@gmail.com
   • 048 611 70 13 - riaditeľka školy 048 611 70 14 - sekretariát 048 611 21 68 - školská jedáleň 048 285 80 25 - materská škola, pracovisko Ul. Nálepkova 50 048 611 45 82 - materská škola, pracovisko Ul. Clementisa 3
   • Pionierska 4 977 01 Brezno
   • 45016089
   • 2022436383
   • SK1056000000002036683009
   • SK4656000000002036681003
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje